Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II GSK 280/17 - Wyrok NSA z 2017-03-15

odpowiednik przychodu osiągniętego przez Bank, a ujawnionego w jego oświadczeniach z dnia 25 października 2012 r., i 8 listopada 2012 r. Wprawdzie Bank w piśmie z dnia 3...
osiągniętego przychodu i jego źródła wynikają także z zeznań Prezesa Zarządu Banku, który potwierdził, że w Banku jest prowadzona szczegółowa księgowość, co umożliwia...

II GSK 450/17 - Wyrok NSA z 2017-04-05

. do 31 stycznia 2011 r. Wysokość kary pieniężnej stanowiła odpowiednik przychodu osiągniętego przez Bank, a ujawnionego w jego oświadczeniu z dnia 22 listopada 2012 r...
ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych, w oparciu o który określana jest wysokość kary pieniężnej, wobec nieuznania za źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku...

III SA/Wa 1084/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-10

. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdził, iż warunkiem zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu spłaty odsetek od kredytu jest ujawnienie środka trwałego...
. Zgodnie z tą definicją (art. 22 ust. 1 ustawy) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów...

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, w której prowadzona była podstawowa działalność grupy kapitałowej w zakresie recyclingu metali. Niezależny biegły rewident zwrócił uwagę, że przychody ze sprzedaży osiągnięte przez D...
. sp. z o.o. w 2016 r. wyniosły [...] min zł, co stanowiło 99,9% przychodów grupy kapitałowej w roku 2016. W konsekwencji, w chwili zawieszenia prowadzenia działalności...

VI SA/Wa 702/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-19

podatkowych 2 829 951,91 zł rezerw utworzonych na skupione wierzytelności finansowe jako kosztów uzyskania przychodów, co mogło prowadzić do obniżenia kapitału założycielskiego...
, że nieprawidłowe zaliczenie rezerw celowych utworzonych na należności faktoringowe do kosztów uzyskania przychodów spowodowało m.in. istotne zawyżenie wyniku finansowego...

VI SA/Wa 1911/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

przeszacowywania wartości nieruchomości przejmowanych bądź nabywanych w procesie postępowania windykacyjnego, co wpłynęło na wykazywanie przez Kasę przychodów wskazujących...
podejmowała uchwały dotyczące przejmowania bądź nabywania przez Kasę nieruchomości. Podejmowanie tych uchwał nie było poprzedzone udokumentowaną analizą w zakresie źródeł...