Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 1204/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-06

, że stosowanie skrótu firmy w oznakowaniu środków spożywczych jest dopuszczalne, pod warunkiem ujawnienia tego skrótu m.in. w statucie spółki, z uwagi na to, iż informacje...
, z prawem używania skrótu firmy 'F. S.A.'., Strona nadmieniła, że rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie przewiduje ujawnienia skrótu firmy, a jej ujawnienie...

VI SA/Wa 478/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-19

stanowiłoby ujawnienie szczegółowej receptury produktu, a tym samym groziłoby ujawnieniem tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa,, 6. § 15 rozporządzenia Ministra...
charakterystyki środka spożywczego, w szczególności co do rodzaju, właściwości, składu, ilości, źródła, miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. Przedsiębiorca ponosi...

VI SA/Wa 3862/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

i żywienia organ odwoławczy podkreślał, że skrót nazwy spółki: 'R. spółka jawna' nie został ujawniony w KRS. W związku z tym wprowadzenie tego skrótu na opakowaniach...
wprowadzenie w błąd może być m. in. nieprawidłowe określenie w oznakowaniu źródła lub miejsca pochodzenia produktu., W ocenie skarżącej oznakowanie badanych produktów...

II GSK 1113/16 - Wyrok NSA z 2017-12-05

próbek pobranych w trakcie kontroli urzędowych. Zdaniem Sądu I instancji, nie występują przesłanki, by negować wiarygodność wyników badań ujawnionych w sprawozdaniu...
wyników badań ujawnionych w sprawozdaniu laboratorium i prawidłowość ustaleń organu poczynionych na ich podstawie. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko...

II SAB/Ke 47/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-03

. Z.podniósł, że powyższa odpowiedź nie w pełni odpowiada jego wnioskowi. Nie zabiegał bowiem o przedłożenie źródeł pochodzenia środków finansowych oraz mechanizmów, regulacji...
, jeżeli dane te mogą być przypisane do konkretnych pracowników zatrudnionych w urzędzie, wówczas stanowią one dobra osobiste przysługujące tym osobom i ujawnienie tych danych...

VI SA/Wa 1748/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji), a stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości handlowej, w przypadku artykułu rolno...
jednoznaczne stwierdzenie, czy powyższa substancja była dodawana lub z jakiego źródła mogła ewentualnie pochodzić. Źródłem barwnika mogły być bowiem przyprawy dodawane...

VI SA/Wa 3572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

. Strona nie zgodziła się z prezentowaną przez organ wykładnią przepisu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości twierdząc, że wskazanie przez Spółkę adresu oddziału ujawnionego...
, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji, przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie...

VI SA/Wa 1702/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-18

. że brak jest dowodów wskazujących na umyślną winę producenta - skarżącej. Nieprawidłowości ujawnione w sprawie mogły wynikać zarówno z niewłaściwej interpretacji prawa...
ujawnionej w toku kontroli z [...] grudnia 2014 r., zatem dopuszczalne było zastosowanie w sprawie prawa obowiązującego na dzień tej kontroli. Jednocześnie podnoszona...

VI SA/Wa 1002/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-04

z którym Firma nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia...
z prawdą. Zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS na datę kontroli siedzibą spółki był [...] i jak sama skarżąca wskazała tylko w zakładzie we [...] produkowane...

VI SA/Wa 1003/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-04

, zgodnie z którym Firma nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł...
., co nie jest zgodne z prawdą. Zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS na datę kontroli siedzibą spółki był W. i jak sama skarżąca wskazała tylko w zakładzie we [...] produkowane...
1   Następne >   +2   4