Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II SA/Wa 343/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

, w oparciu o przedstawiony interes prawny, a tym samym miało istotny wpływ na wynik postępowania,, - art. 6 w zw. z 218 § 2 k.p.a., polegający na tym, że wobec utrzymania w mocy...
przepis prawa (art. 217 § 2 pkt 1), po drugie zaś - jeżeli dana osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych...

II SA/Wa 1474/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-27

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi...

I FSK 609/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-29

jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym (§ 1). Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny...

II SA/Wa 1776/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-23

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...
, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych...

II FSK 1479/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

nie ma znaczenia, czy został naruszony interes prawny tego podmiotu, a jedynie, czy interes taki podmiotowi przysługuje. Treścią pojęcia 'interes prawny' jest prawo podmiotowe...
uprawnienia, bądź który jest obciążony określonymi obowiązkami ma interes prawny w tym, aby jego uprawnienia nie zostały uszczuplone a obowiązki nie uległy rozszerzeniu...

II FSK 1929/17 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

orzeczenia o uwzględnieniu skargi zostałaby zastąpiona treścią orzeczenia o odrzuceniu skargi z przyczyny braku interesu prawnego skarżącego do jej wniesienia...
do treści art. 50 § 1 P.p.s.a. uprawnienie do wniesienia skargi przysługuje każdemu, kto ma w tym interes prawny, jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają...

II FSK 1762/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-17

postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik...
sądowoadministracyjnego nie dotyczy interesu prawnego jej syna, ani żadnej innej osoby. Instytucję indywidualnej interpretacji prawa podatkowego regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia...

II FSK 1928/17 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

pierwszej instancji., Stosownie do treści art. 50 § 1 p.p.s.a. uprawnienie do wniesienia skargi przysługuje każdemu, kto ma w tym interes prawny, jak również innemu...
podmiotowi, któremu ustawy przyznają takie uprawnienie (art. 50 § 2 p.p.s.a.). W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że interes prawny musi mieć oparcie...

I SA/Lu 269/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-13

dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt. II FSK 1359/12., W ocenie wnioskodawcy ma on interes prawny w tym aby dowiedzieć się, jakie skutki podatkowe wystąpią, w sytuacji...
pogląd, iż oczywista kwestią jest, iż ma ona interes prawny w tym aby dowiedzieć się, jakie skutki podatkowe wystąpią w sytuacji przekształcenia skarżącej (spółki...

II SA/Wa 2459/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-08

), uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   65