Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) X

IV SA/Gl 611/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie regulaminu wypłacania r. dodatków do wynagrodzenia i innych świadczeń nauczycielom przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest gmina H.

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

IV SA/Gl 839/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie stałych komisji

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

III SA/Lu 282/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

III SA/Lu 266/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchylenia uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

IV SA/Gl 65/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie utworzenia placówki kształcenia ustawicznego

IV SA/Gl 690/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w zakresie zwrotu: ' zadeklarowaną przez rodzica ( prawnego opiekuna)'.

II OZ 202/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bulkowo , nr 307/XXXV/14 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 391/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w L. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   100