Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

I SA/Wa 269/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gd 221/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 3254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi M.R. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 53/14.

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Po 788/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SA/Wa 2523/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi W.
1   Następne >   +2   +5   +10   100