Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol inn X

II SO/Ke 16/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-10-09

Wniosek M. Z. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w wysokości 5 000 złotych w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z uiszczenia opłaty za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-18

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich pracowników w trybie art. 227 kpa

II SO/Ke 14/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2008

II SO/Ke 6/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez ustanowienie adwokata złożonego przed wniesieniem skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SO/Ke 20/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-01-19

Wniosek B. M. o ukaranie Wójta Gminy grzywną w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-29

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich pracowników w trybie art. 227 kpa

II SA/Ke 260/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-06-26

Sprawa ze skargi M. Ł. na działalność Starosty w przedmiocie odmowy zatrudnienia w Starostwie Powiatowym

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-05-21

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich pracowników w trybie art. 227 kpa

II SO/Ke 15/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2008
1   Następne >   2