Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

I OW 74/13 - Wyrok NSA z 2013-06-28

się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej takie świadczenie, a zatem brak jest wskazania jako organu właściwego Marszałka Województwa. W art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych...
wskazany jest ponadto katalog świadczeń rodzinnych, wśród których rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest wymieniony. Wobec...

I OW 150/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-14

nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego postanawia: wskazać Wójta Gminy [...] jako właściwego w sprawie. Wnioskiem z dnia 19 maja 2017 roku, Kierownik do spraw...
nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przez A. R. W uzasadnieniu wskazano, że A. R. pobierała w okresie od dnia 16 stycznia 2016 roku do dnia 31 lipca 2016...

II SA/Sz 491/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-05

Gminy odmówił S. E. przyznania świadczenia w formie zasiłku rodzinnego na rzecz I. P. i O. P.., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że jednym z kryteriów...
do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i że do otrzymania wnioskowanego świadczenia niezbędne jest dostarczenie orzeczenia orzekającego rozwód lub separację...

II SA/Rz 19/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-21

rodzinnego., Do wniosku o świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności dołącza się zaświadczenie właściwej instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne...
wniosku o dodatek do świadczenia rodzinnego wraz ze stosownym zaświadczeniem o toczącym się postępowaniu o niepełnosprawność brak jest podstaw do zastosowania art. 24 ust. 3a...

I OW 243/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Burmistrzem Miasta S. a Wójtem Gminy D. w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku L. P. o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego...
wniosku L. P. (dalej: wnioskodawczyni) o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego., W uzasadnieniu wskazano, że dnia 29 września 2016 r. do MOPS w S. wpłynęło...

I OW 115/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-18

to świadczenie. Ustawa o świadczeniach rodzinnych nie definiuje pojęcia 'miejsca zamieszkania', więc należy odwołać się do przepisów ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia...
miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Stosownie do § 11 Rozporządzenia...

I OW 42/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

osoby ubiegającej się o świadczenie (art. 3, pkt 11 cytowanej ustawy). Jednakże w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów...
uległ zmianie stan prawny w zakresie postępowania z wnioskami o świadczenia rodzinne składane przez osoby, których członkowie rodziny przebywają za granicą w państwach...

I OW 110/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

. Obecnie mieszka na terenie Gminy Firlej., Wskazano, że świadczenia przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnychświadczeniami wnioskowymi, zgodnie z art. 23...
lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne., Zatem - w ocenie...

I OW 185/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-10

właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta 'właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie...
rodzinne'. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy, zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym. Przepis art. 30 tej ustawy, regulujący kwestie nienależnie pobranych świadczeń...

I OW 196/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-03

o przyznanie świadczeń rodzinnych., Dla rozpoznania sporu o właściwość organu zobowiązanego do załatwienia wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego podstawowe znaczenie...
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Z kolei zgodnie z przepisem art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych organem właściwym do rozpatrzenia wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   59