Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I OW 98/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Rzeczpospolitej Polskiej (art. 23a ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych). Artykuł 2 ust. 2 omawianej ustawy o świadczeniach rodzinnych informuje, że świadczenie pielęgnacyjne...
jest jednym ze świadczeń rodzinnych., W związku z powyższym organ stwierdził że K. M. (osoba wnioskująca o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

I OW 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

jej świadczenia pielęgnacyjnego, w związku ze sprawowaniem opieki nad matką E. B., w stosunku do której, zgodnie z przepisami ustawy dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny...
i opiekuńczy, jest zobowiązana do alimentacji. Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym ze świadczeń rodzinnych wskazanych w art.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r...

I OW 127/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przed wydaniem przez organ właściwy decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, jak również po wydaniu takiej decyzji...
przyznawanych w Polsce). Do momentu powstania uprawnienia do świadczenia rodzinnego na terenie innego Państwa Członkowskiego zastosowanie ma bowiem wyłącznie ustawodawstwo...

I OW 78/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego wraz z dodatkami do tego zasiłku na dziecko - D. P. na ww. okres. Zaznaczyła, że zarówno członek rodziny jak i wnioskodawca...
tych organów, natomiast istnieje rozbieżność poglądów co do istoty sprawy., W myśl art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych postępowanie w sprawie świadczenia...

I OW 77/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

. 24a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych wskazując, że w przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku to podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę...
ustawy o świadczeniach rodzinnych postępowanie w sprawie świadczenia rodzinnego prowadzi organ właściwy. Organem właściwym, zgodnie z art. 3 pkt 11 tej ustawy, jest wójt...

I OW 106/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-10

istnieje rozbieżność poglądów co do istoty sprawy., W myśl art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych postępowanie w sprawie świadczenia rodzinnego prowadzi organ...
się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Zgodnie z art. 23a ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek...

II SA/Ke 489/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-07-08

na (...) ponaglenie. Przyznając świadczenie rodzinne poinformował mnie, że strona niemiecka nie posiada dokumentów potwierdzających zatrudnienie matki dziecka, co jest powodem...
niejawnym sprawy ze skargi [...] na decyzję Wojewody z dnia [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Postanowieniem z dnia...

II SA/Wa 1047/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

. powziął wiadomość o jednoczesnym korzystaniu przez Z. R. ze świadczenia rodzinnego i dlatego na zasadzie art. 145 § 1 pkt 5 Kpa postanowieniem z dnia [...] października...
okres pobierania świadczenia rodzinnego i zasiłku dla bezrobotnych oraz statusu osoby bezrobotnej w kontekście czasowego zbiegu obu świadczeń., Starosta G. realizując...

IV SAB/Po 40/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-01-20

świadczenia wychowawczego i prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej N. T. uiszczony wpis od skargi...
2019 r. o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na małoletnie dzieci T. T. i E. T. na okresy zasiłkowe...

I OW 85/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego postanawia: wskazać Wojewodę Podkarpackiego jako organ właściwy w sprawie. Burmistrz S. (dalej: Burmistrz...
: Wojewoda) w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków strony - M. K., dotyczących zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100