Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

II SA/Gd 821/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-27

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jest czynnością czysto techniczną, niewymagającą wydania stosownej decyzji czy postanowienia. Czynność ta zgodnie z art...
. zostało wystawione zaświadczenie przez Wydział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że J. W. ubiegająca się o świadczenia rodzinne otrzymała wypłatę...

II SA/Bd 1147/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-25

), dalej zwanej: kpa, zobowiązał, I. W. - skarżącą do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w postaci zasiłku pielęgnacyjnego za okres od dnia [...].2006 r...
podstawy do pobierania w/w świadczenia, począwszy od [...]2006 r., tj. od miesiąca, od którego skarżąca uzyskała prawo do renty rodzinnej wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym...

I OSK 2198/20 - Wyrok NSA z 2021-01-26

rodzinnego, a następnie - pobierała je, wiedząc, że świadczenie to jej nie przysługuje., Skarżąca kasacyjnie wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego...
nienależnego (tak np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2017 r. sygn. akt I OSK 751/16). Kwestia winy osoby pobierającej świadczenie rodzinne bądź...

II SA/Rz 1266/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-02-28

, że zgodnie z art. 17 ust. 5 lit. a u.ś.r., świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej...
z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego...

VI SA/Wa 333/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-08

świadczenia rodzinnego i sporządzeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw do jej wniesienia, sporządzeniu opinii...
świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych okoliczności...

II SAB/Lu 177/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-12

o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych...
2013r. uznał świadczenia rodzinne wypłacone skarżącej przez MOPS .... w okresie od 1 lutego 2006r. do 31 sierpnia 2006r. oraz od 1 września 2006. do 30 kwietnia 2007r...

VI SA/Wa 656/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

w toku postępowania wznowieniowego. W sprawie tej organ I instancji przyznał w 2009 r. stronie, na podstawie powołanej ustawy, świadczenie rodzinne w postaci dodatku...
i ust. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane...

VI SA/Wa 3601/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

, którego istotę stanowiło rozstrzygnięcie, w którym organ I instancji przyznał stronie, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie...
rodzinnych; 2) naruszenie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne...

I OW 137/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

sprawy o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne postanawia: oddalić wniosek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w R. działając z upoważnienia Wójta Gminy R. na podstawie art. 4...
. w sprawie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne., Do powstania sporu doszło w następującej sytuacji., Prezes Kasy...

VI SA/Wa 2972/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-25

o świadczeniach rodzinnych świadczył o skuteczności skargi. Potwierdziła zasadność braku zarzutu naruszenia art. 151 K.p.a. Zaznaczyła, iż pominięcie zarzutu naruszenia art...
się do pozostawionej nadal w obrocie prawnym dotychczasowej decyzji z [...] lipca 2009r. przyznającej mocodawczyni wymienione w niej świadczenia rodzinne., Ponadto decyzja o uznaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100