Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 300/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-19

stronie świadczenia rodzinne z dnia 9 listopada 2010 r., Wobec tego, Burmistrz Prudnika decyzją z dnia 5 marca 2014 r., nr [...], w związku z art. 23a ust. 5 ustawy z dnia...
z urzędu postępowania, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 30 ust. 1 i 8 ustawy o świadczenia rodzinnych, w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

IV SA/Gl 861/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-13

pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 15.759,00zł.;, 2. żądania zwrotu...
ustalenia, że K. K. pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w wysokości 918,00 zł. oraz w części...

II SA/Bd 959/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-14

., poz. 1830 ), orzekł o uznaniu następujących świadczeń jako świadczeń nienależnie pobranych:, . świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, od [...].08.2012...
[...].10.2014 r., nr [...].JR. uchylono od [...].07.2012 r. decyzję własną przyznającą wnioskodawczyni świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2011/2012., Przekazany...

II SA/Op 301/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-16

., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 września 2016 r., nr [...], orzekającą, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. w okresie od 1 do 31...
odsetkami za opóźnienie - wydał w dniu 9 września 2016 r. opisaną na wstępie decyzję nr [...], w której orzekł, iż świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji...

I OSK 1501/08 - Wyrok NSA z 2009-07-10

Odwoławczego we Wrocławiu z [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu 1. uchyla zaskarżony...
r., nr [...], w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał...

II SA/Op 326/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-25

zawodowo od 5 czerwca 2003 r. do nadal i ma prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne zgodnie z ustawodawstwem miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 4, ust. 2 ustawy, według...
przyznał jej omówione świadczenia rodzinne., Następnie pismem dnia 2 czerwca 2011 r. Marszałek Województwa Opolskiego zawiadomił M. T. o wszczęciu z urzędu postępowania...

I SA/Wa 1000/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

rodzinnych J. B. (dalej jako 'skarżąca') była nienależnie pobranym świadczeniem i zobowiązano skarżącą do zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...
prawo do świadczeń rodzinnych m.in. na dziecko D. B. w okresie zasiłkowym 2010/2011. Świadczenia zostały wypłacone od [...] maja 2011 r. do [...] października 2011 r...

II SA/Bd 1229/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-03

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.) uznał, iż świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, w formie zasiłku...
działalność zawodową R. K. na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od ... 2011 r. Brytyjskie świadczenia rodzinne zostały przyznane od ... 2012 r...

II SA/Op 276/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
ustawie, o świadczeniach rodzinnych) jest zawieszane, jeżeli w tym samym okresie i dla tego samego członka rodziny przyznane są świadczenia tylko zgodnie z krajowym...

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

[...] kwietnia 2011 r. uchylił w całości decyzję własną z dnia [...] 2010 r. przyznającą A. K. świadczenia rodzinne. Jako podstawę organ wskazał art. 32 ust. 1 oraz m.in....
po wydaniu decyzji, tymczasem w przedmiotowej sprawie zarówno w dniu złożenia wniosku, jak i w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne zastosowanie miały...
1   Następne >   +2   +5   +10   100