Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

rodzinnym, majątku i dochodach (w tym: nr 6 - oświadczenie o stanie rodzinnym; nr 7.2.1. - oszczędności zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w gotówce, nr 7.2.2. - papiery...
lipca 2017 r. wezwano go do złożenia w terminie 14 dni dokumentów źródłowych potwierdzających stan rodzinny i majątkowy, to jest do nadesłania:, a) wyciągów z posiadanych...

II SAB/Sz 28/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-09

, na który składa się świadczenie z ZUS-489 zł, 'Urząd Miasta' -106 zł, wynosi 359 zł brutto. Ponadto skarżący wskazał, iż ponosi wydatki w postaci alimentów w wysokości 200 zł...
(wysokość świadczenia do wypłaty po potrąceniach świadczeń alimentacyjnych i innych potrąceń wynosi 481,30 zł),, - decyzję Prezydenta Miasta Ś. z dnia (...)r...

I OZ 235/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia [...] października 2008 r. przyznającą skarżącemu świadczenie pieniężne na zakup posiłków od stycznia do grudnia 2008 r. w wysokości...
strony - złożył jedynie decyzję przyznającą mu dodatek mieszkaniowy, decyzję ustalającą wysokość renty i decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego na zakup posiłków...

IV SAB/Wa 139/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-31

z dnia 27 maja 2017 r., przeznaczonych na oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach (w tym: nr 6 - oświadczenie o stanie rodzinnym; nr 7.2.1. - oszczędności...
rodzinny i majątkowy, to jest do nadesłania:, a) wyciągów z posiadanych przez niego rachunków bankowych z okresu ostatnich trzech miesięcy;, b) kopii dokumentu potwierdzającego...

I OZ 325/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

bankowych, dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych przez niego świadczeń, nadesłania oświadczenia o wysokości ponoszonych wydatków związanych z wynajmem domu...
przyznania jej prawa pomocy w myśl art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a., bowiem uniemożliwił on skuteczną ocenę rzeczywistej sytuacji majątkowej i rodzinnej., Zażalenie...

IV SAB/Gl 114/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-04

z pomocy społecznej oraz pobiera dodatek mieszkaniowy (aktualnie ubiega się o przyznanie tego świadczenia na kolejny okres)., Do wniosku dołączone zostały między innymi...
wnioskodawcy korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, zaś przedłożone przezeń dokumenty świadczą o jej trudnej sytuacji materialnej oraz życiowej, to jednak w świetle...

III SAB/Kr 5/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-09

domowe. Źródłem jego utrzymania jest świadczenie emerytalne w wysokości 837,87 zł. W skład majątku wnioskodawcy wchodzi dom o powierzchni ok. 90 m² (w tym mieszkanie...
pobieranego świadczenia emerytalnego za miesiąc czerwiec 2018 r. (odcinek emerytury, decyzja o przyznaniu / waloryzacji świadczenia lub wyciąg z rachunku bankowego...

IV SAB/Wa 41/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

6 lipca 2017 r. referendarz sądowy wezwał wnioskodawcę:, a) do nadesłania dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanego przez niego świadczenia emerytalnego,, b...
., W rozpatrywanej sprawie skarżący we wniosku sporządzonym na urzędowym formularzu PPF wskazał, że otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości 1080 zł, ale już o tę kwotę dopominają...

I OZ 834/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

ze świadczeń z pomocy społecznej);, - podanie tytułu prawnego przysługującego mu do zamieszkiwanej nieruchomości., W odpowiedzi na powyższe wezwanie, wnioskodawca nadesłał...
, nie wskazał źródeł, z których czerpie środki na ich pokrycie ani nie rozwiał wątpliwości w zakresie swojej sytuacji rodzinnej., W dniu 3 czerwca 2013 r. M.C. złożył...

I OZ 727/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

składają się: odszkodowanie skarżącego w wysokości [...] złotych brutto oraz świadczenie emerytalne żony skarżącego. Z oświadczeń skarżącego nie wynika, by jego żona...
wspólnie z żoną gospodarstwo domowe świadczy o tym, iż żona skarżącego musi uczestniczyć w jakiejś części wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania. Skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   41