Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

I OW 258/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-29

sprawy wynika, iż E.K. zamieszkiwała na terenie Powiatu [...] pod adresem: [...] i do dnia 28 lutego 2019 r. pobierała świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny od dnia...
zamieszkania, przeprowadzić się do [...] i tam będzie pobierała świadczenia rodzinne. W tym dniu złożyła również na piśmie prośbę o uchylenie decyzji dotyczących przyznania...

I OW 286/19 - Postanowienie NSA z 2020-06-23

zastępczą oraz w czasie trwania postępowania przed sądem. W okresie od [...] stycznia 2019 r. do [...] września 2019 r. otrzymywał zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze...
oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Korzystał też z żywności wydawanej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa PEAD2019 oraz ze świadczeń rodzinnych. Ponadto...

I OW 42/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

były do sierpnia 2016r. uczniami szkoły w Częstochowie, a sama matka pobierała na nie świadczenia rodzinne w Częstochowie przynajmniej od roku 2013 do października 2016r...
. małoletni J. L. i P. L.. Co więcej matka dzieci nadal zamieszkiwała w Częstochowie, gdzie pobierała na nie świadczenia rodzinne. Jak wynika z wyjaśnień babki ojczystej...

II SO/Gd 12/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-01

Wniosek Starosty o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą a Starostą w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka postanawia: 1. stwierdzić swoją niewłaściwość, 2. przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

I OW 111/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

poddębickiego (matka dziecka zamieszkiwała w domu rodzinnym i pobierała tam świadczenia z GOPS na syna), a następnie powiatu zgierskiego (orzeczenie SR w Zgierzu o umieszczeniu...
świadczenie rodzinne, zaś zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), ustalenie prawa do świadczeń...

I OW 51/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

. Organ ustalił ponadto, że M. S. z GOPS w [...] nie pobierała świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci. Pobierała natomiast na syna świadczenia rodzinne...
. złożyła wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na małoletnie dziecko na nowy okres...

I OW 37/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-21

rodzinne w [...], które to świadczenia są przyznawane w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Dyrektor MOPS w [...] zauważył jednak, że dla ustalenia miejsca zamieszkania...
w danym miejscu. Świadczenia rodzinne natomiast co do zasady przyznawane są na podstawie oświadczenia wnioskodawcy odnośnie 'miejsca zamieszkania', rozumianego potocznie...

I OSK 2319/21 - Wyrok NSA z 2022-10-07

z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez niewłaściwe zastosowanie polegające na odwołaniu się przez Sąd, w interpretacji przepisu art. 194 ust. 2 i 3...
ustawy - w drodze analogii - do art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej i art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, które w swej treści przewidują uznanie...

II SA/Łd 999/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-21

jest osobą bezrobotną. Wnioskodawca poinformował, iż rodzina otrzymuje również świadczenie rodzinne, dzieci otrzymują stypendium, a jedno z dzieci korzysta z pomocy...
w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych na urzędowym formularzu., Jak wynika z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach skarżący prowadzi...

II SO/Ol 16/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-12-30

nad synem żona wnioskodawcy otrzymuje świadczenia rodzinne w wysokości około 720 zł miesięcznie. Na podstawie przedłożonych wyciągów z rachunków bankowych stwierdzono...
leczeniem i rehabilitacją syna, zmusza wnioskodawcę do ciągłego występowania o świadczenia socjalne do '[...]'. Dochody rodziny nie są bowiem wystarczające na pokrycie...
1   Następne >   +2   +5   +10   26