Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SO/Wa 70/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

do zasiłku. Nie posiada żadnego majątku, w tym oszczędności., Wnioskodawca oświadczył, że nie uzyskuje żadnych dochodów. W rubryce, nr 6 'stan rodzinny' oświadczył...
Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2010 r., zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw opieki społecznej jednostkę organizacyjną...

II SO/Wa 71/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-13

. Nie posiada żadnego majątku, w tym oszczędności. Nadto wnioskodawca oświadczył, że nie uzyskuje żadnych dochodów. W rubryce nr 6 'stan rodzinny' oświadczył: nie dotyczy...
Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w 2010 r., zaświadczenia o sytuacji rodzinnej wydanego przez właściwą do spraw opieki społecznej jednostkę...

II SA/Wa 904/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

z przedłużającą się niemożnością świadczenia służby przez funkcjonariusza celnego. Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie zaistniały, wynikające z art. 105 pkt 9 ustawy o Służbie...
i ocenie stanu faktycznego uwzględniać dobro rodziny, chronić życie prywatne i rodzinne, zwłaszcza gdy na skutek arbitralnego stosowania prawa może zostać naruszone dobro...

II SA/Wa 1533/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-15

sytuację rodzinną. Skarżący podkreślił, iż ze względu na konieczność zaopiekowania się chorą matką i teściową kupił stary dom, który obecnie remontuje, aby zapewnić...
rozstrzygnięcia organ podniósł, iż przedstawione przez R. S. zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Skomplikowana sytuacja rodzinna skarżącego, sprawowanie opieki...

I OSK 106/14 - Wyrok NSA z 2015-06-18

pory i miejsca świadczenia pracy, jak i innych warunków należących do treści tego stosunku prawnego. Pracodawca ma tu szeroką możliwość jednostronnego kształtowania treści...
podstawą zwolnienia ze służby winien być przepis art. 105 pkt 6 ustawy o Służbie Celnej. Z ostrożności procesowej wyeksponowano sytuację zdrowotną i rodzinną skarżącej...

II SA/Wa 1211/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-14

rozpatrzenie sprawy S.N. wnosił o uchylenie powyższej decyzji i wyłączenie go z procesu alokacji ze względu na sytuację rodzinną. Podał, iż urodzona w dniu [...] marca 2004 r...
z procesu alokacji, mimo jego sytuacji rodzinnej., Zawarte w ustawie ograniczenia w zakresie rozstrzygania o przeniesieniu funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe...

II SA/Wa 1372/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-25

nad dzieckiem do lat 14. Z kolei art. 43 dotyczy szczególnej opieki kobiet. Trudna sytuacja rodzinna Pana R. U. nie stanowi przeszkody prawnej do przeniesienia funkcjonariusza...
, 47 i 65 Konstytucji RP, ponieważ narusza ona zasadę ochrony życie prywatnego, rodzinnego oraz decydowaniu o swoim życiu osobistym, jak również zasadę zapewniającą...

II SA/Wa 1575/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-03

o jej przeniesieniu służbowym nie uwzględnia sytuacji osobistej i rodzinnej, związanej ze szczególnym zaangażowaniem zawodowym męża. W tym zakresie Szef Służby Celnej przywołał...
z organizacją związkową, świadczy o rezygnacji ze stosowania zasad regulujących wyłączanie funkcjonariuszy celnych z procesu alokacji. Ustalenia dokonywane wewnątrz Służby...

I OSK 1977/06 - Wyrok NSA z 2007-10-15

nad dzieckiem do lat 14., W ocenie organu przedstawione przez wnioskodawczynię okoliczności związane z sytuacją rodzinną, tj. związane z opieką nad babcią męża, nie należą...
administracyjnym przepisów K.p.a. świadczy wyrażony w odpowiedzi na skargę przez Szefa Służby Celnej pogląd prawny, iż konieczność stosowania przepisów K.p.a. następuje dopiero...

I OSK 679/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez złamanie praw i wolności obywatelskich (równości wobec prawa, prawa do ochrony życia rodzinnego), postanowień pkt. II ust. 2...
osobistym. Realizacja tych ograniczeń nie może być poczytywana za naruszenie konstytucyjnych zasad równego traktowania obywateli, czy prawa do ochrony życia rodzinnego...
1   Następne >   3