Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

VI SA/Wa 1108/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-29

i wykonuje zawód adwokata i zawieszenie postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych nie jest nieuzasadnione. Podkreślił także, że nie toczą się przeciwko niemu...
charakteru. Dlatego też brak powodów do zawieszenia postępowania do czasu rozpatrzenia kasacji., W skardze na powyższą uchwałę Z. L. wnosił o uchylenie zaskarżonej uchwały...

VI SA/Wa 3450/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

)., Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nieuwzględnienia przez organ wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie skreślenia...
zawieszenia postępowania wznowieniowego możliwe jest dopiero po jego otwarciu. Jak już wcześniej wskazano wyróżniamy dwie fazy postępowania wznowieniowego. Postępowanie...

II SA 1317/00 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-19

, poz. 1270)., Pomimo upływu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie został zgłoszony wniosek o jego podjęcie., Uwzględniając powyższe Sąd...
ustawy z 11 maja 1995r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368) zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie., Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30...

VIII SA/Wa 328/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

rozmowę kwalifikacyjną z zainteresowanym. Po przeprowadzonej rozmowie Ł. D. złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych. Rada OIRP w K...
. na swoim posiedzeniu w dniu [...] grudnia 2007 r. przychyliła się do wniosku o zawieszenie postępowania w tej sprawie. W dniu [...] października 2008 r. wpłynął wniosek...

VI SA/Wa 1028/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-15

rzeczowych argumentów., W opinii Sądu, wobec zawieszenia postępowania w sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny z uwagi na oczekiwanie na stanowisko Trybunału...
zawieszone postępowanie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, W świetle art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę...

VI SA/Wa 1029/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-15

nie przeciwstawiła rzeczowych argumentów., W opinii Sądu, wobec zawieszenia postępowania w sprawie przez Naczelny Sąd Administracyjny z uwagi na oczekiwanie na stanowisko Trybunału...
zawieszone postępowanie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, W świetle art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające...

VI SA/Wa 2683/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

., Sąd nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania z uwagi na fakt, że pismem z dnia 14 kwietnia 2013 r. L. F. wniósł do Ministerstwa Sprawiedliwości o uchylenie...
wyników trzech niezaliczonych przez niego kolokwiów. Przesłanka ta nie mieści się w kategoriach uprawniających Sąd do zawieszenia postępowania, przewidzianych zarówno w art...

VI SA/Wa 142/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-15

z dnia 1 sierpnia 2013 r. dotyczące usprawiedliwienia nieobecności na kolokwium z wnioskiem o zawieszenie postępowania., Zdaniem organu odwoławczego przesłanki wskazane...
przepisy prawa., Wskazując na § 32 ust. 1 zd. pierwsze Regulaminu Prezydium KRRP stwierdziło, że wniosek skarżącego o zawieszenie postępowania z powodu nieobecności...

VI SA/Wa 2610/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

zamieszkania skarżącego., Nadto Sąd nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania albowiem wskazana w skardze przesłanka nie mieści się w kategoriach uprawniających Sąd...
do zawieszenia postępowania, przewidzianych zarówno w art. 124 § 1 jak i w art. 125 § 1 p.p.s.a. Niewątpliwie nie zachodzi przesłanka z 125 § 1 p.p.s.a....

VI SA/Wa 1026/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-15

z dnia 22 sierpnia 2002 r., sygn. akt 1397/01, na podstawie m.in. art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. zawieszono postępowanie w powyższej sprawie z uwagi na oczekiwanie na stanowisko...
1397/01, wobec m.in. zajęcia stanowiska przez Trybunał Konstytucyjny w przedstawionej kwestii, podjęto zawieszone postępowanie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
1   Następne >   +2   4