Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OSK 1399/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Ogólnoadministracyjnej wniosku E.G. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi kasacyjnej E.G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5...
zawieszenia postępowania, skarżący nie wskazuje co miałoby być przesłanką do przyjęcia przez Sąd takiego sposobu prowadzenia postępowania., Ponieważ Naczelny Sąd...

IV SAB/Wr 20/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-06-25

: odrzucić zażalenie. Postanowieniem z dnia 13 maja 2020 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił zawieszenia postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie...
, co następuje:, Wniesione zażalenie na postanowienie z dnia 13 maja 2020 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego podlega odrzuceniu., Zgodnie z treścią art...

IV SAB/Wr 70/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-10-20

. Uzasadnienie:, Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił zawieszenia postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie...
na dwa rozstrzygnięcia z dnia 10 grudnia 2020 r. w tym jedno dotyczące odrzucenia zażalenia na postanowienie z dnia 30 kwietnia 2020 r. odmawiające zawieszenia postępowania...

IV SAB/Gl 114/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie sygn. [...] oraz wglądu w akta wskazanej sprawy., Pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. organ wniósł o zawieszenie postępowania w związku...
przygotowawczego w sprawie karnej. Zaistniała zatem podstawa do zawieszenia postępowania sądowego., W związku z powyższym na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. Sąd...

I OZ 382/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-17

Okręgowemu w Ł., Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł J. Ś. podnosząc, iż postanowienie Sądu I instancji o zawieszeniu postępowania sądowoadministracyjnego...
Administracyjny kontroluje zasadność zawieszenia postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na dzień wydania postanowienia w tym przedmiocie. Mając na uwadze, iż w dacie...

I OZ 215/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

, w związku z czym nie podlega on opłacie., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania., Pismem...
w zw. z art. 193 P.p.s.a., o zawieszeniu postępowania toczącego się z zażalenia P. B. do czasu wydania orzeczenia w sprawie sygn. akt II FPS 1/08. ...

I OZ 156/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

, jeżeli ustanie przyczyna zawieszenia, a w szczególności gdy rozstrzygnięcie zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego...
to postępowanie., W niniejszej sprawie zawieszenie postępowania nastąpiło z mocy art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. tj. z uwagi na przedstawienie składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu...

IV SAB/Wr 70/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-08-19

czerwca 2020 r., w obu przypadkach odmawiające zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego., Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru odpis postanowienia...
, w odpowiedzi na dwa rozstrzygnięcie z dnia 10 XII 2020 r., w sprawie odrzucenia zażalenia na wniosek o zawieszenie postępowania, składam zażalenie na w/w postanowienia...

I OZ 156/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-13

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do zawieszenia postępowania na tej podstawie., Pismem z dnia 14 stycznia 2008 r. Prezes Naczelnego Sądu...
Administracyjny postanowił, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 193 P.p.s.a., o zawieszeniu postępowania toczącego się z zażalenia Stowarzyszenia Klubu...

III OZ 279/21 - Postanowienie NSA z 2021-04-19

o zawieszeniu postępowania sądowego w sprawie skargi Stowarzyszenia [...] na bezczynność Prokuratora Okręgowego [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
skorzystanie przez Sąd z możliwości zawieszenia przedmiotowego postępowania sądowego do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej od wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   17