Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SA/Go 406/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-25

. nr [...] w przedmiocie Odmowa zawieszenia postępowania administracyjnego Stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji Pismem z dnia [...] marca 2006 r. (data stempla...
pocztowego) M.P. skierowała do Wojewody wniosek o zawieszenie prowadzonego przez Starostę postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Z.J., w sprawie pozwolenia...

II SA/Ke 968/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-25

sprawy ze skargi U.N. na postanowienie Starosty z dnia [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę U. N...
. Skarżąca U.N.w dniu 23 kwietnia 2014 r. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółki Gazownictwa w sprawie wydania decyzji...

I OSK 184/22 - Wyrok NSA z 2022-04-27

. Starosta [A] wydał postanowienie znak: [...] o zawieszeniu postępowania w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków do czasu przedłożenia prawomocnego...
wydania postanowienia o zawieszeniu prowadzonego przez niego postępowania., Jak podkreślił Sąd I instancji, już z lektury uzasadnienia wskazanego postanowienia Starosty...

I SAB/Wa 389/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

do zawieszenia postępowania., Wyrokiem z dnia 10 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 841/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność ww...
których nastąpiło zawieszenie postępowania nie ustały., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:, Skargę należało uznać za uzasadnioną, co skutkowało...

IV SAB/Wa 7/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

na przewlekłość Starosty fakt, że organ ten wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, którego skarżona przewlekłość miałaby dotyczyć. W wypadku skargi na przewlekłość przedmiotem...
o zawieszeniu postępowania, jest dokonanie przez organ administracji publicznej kontroli prawidłowości zawieszenia. Zakresy badania sądu (w przypadku skargi na przewlekłość...

II OSK 3871/19 - Wyrok NSA z 2020-02-28

[...] listopada 2016 r., nr [...], Wojewoda Mazowiecki uchylił postanowienie Starosty Płockiego z [...] sierpnia 2016 r. o zawieszeniu postępowania i przekazał sprawę...
w przedmiocie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że postępowanie to wobec podjęcia postępowania w sprawie przez Starostę Płockiego (co nastąpiło 24...

II SA/Po 596/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-04

niejawnym sprawy ze skargi M. J. na postanowienie Starosty z dnia [...] marca 2014 r. Nr [...] przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić...
skargę. /-/ E. Brychcy Skarżąca M.J. w dniu [...] lutego 2014 r. złożyła wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie rozbiórki budynku biurowo...

VII SAB/Wa 98/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., nie mając ku temu podstaw. W ocenie skarżącej, zawieszenie postępowania miało służyć...
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie mogło w efekcie stanowić podstawy zawieszenia postępowania w sprawie. Spółka wskazała także, że organ od dnia...

VII SAB/Wa 31/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

w dniu [...] września 2016 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., nie mając ku temu podstaw., Skarżąca Spółka wskazała...
ten jest nieprawomocny, z uwagi na zaskarżenie go kasacyjnie. Spółka dodała, że powyższe nie mogło w efekcie stanowić podstawy zawieszenia postępowania w sprawie., W piśmie z 18...

I OSK 1780/12 - Wyrok NSA z 2012-12-04

trybie nie zostanie wzruszone postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego lub nie zostanie ono podjęte., W przedmiotowej sprawie Starosta Warszawski Zachodni...
organu w rozpoznaniu sprawy i zawieszenie postępowania administracyjnego są odrębnymi i wzajemnie wykluczającymi się instytucjami prawa procesowego. Zawieszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   72