Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

II OSK 2726/14 - Wyrok NSA z 2016-07-05

października 2013 r. o zawieszenie postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Powiatu Ś. z [...] kwietnia 2006 r. o udzieleniu skarżącej pozwolenia...
zażalenie przysługuje na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Oznacza to, że zaskarżalne...

IV SA/Wa 187/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-23

postępowania., Zdaniem organu odwoławczego nie znajduje zastosowania w sprawie art. 97 § 2 k.p.a. Podstawą zawieszenia postępowania był bowiem art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3...
. 97 k.p.a. zawiera ściśle określony katalog przesłanek zawieszenia postępowania i nie może być stosowany w innych przypadkach., Na powyższe postanowienie skargi...

II SA/Gd 409/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-12

. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego...
., Skarżący Z. M. pismem z 6 maja 2011 r. wniósł o zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 ust. 4 K.p.a. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że wystąpił do Wojewody...

II SA/Gd 701/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-17

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 18 września 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania...
. Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2012 r., Nr [...], działając na podstawie art. 101 § 3 k.p.a., Starosta odmówił zawieszenia postępowania o ustalenie linii brzegu...

II OSK 2991/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie...
, odrzucił skargę Z. M. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2011 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II SA/Po 571/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

'w sprawie zawieszenia postępowania', którego nie należy interpretować zawężająco. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania może zostać wydane w przedmiocie zawieszenia...
postępowania, odmowy zawieszenia postępowania, czy też podjęcia zawieszonego postępowania oraz odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Podkreślono, że tak orzecznictwo...

IV SA/Wa 524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-04

'[...]' z siedzibą w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] grudnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
. o zawieszeniu - na wniosek [...]Sp. z o.o., zwanej dalej 'Inwestorem' -postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

II GSK 1098/19 - Wyrok NSA z 2022-11-25

w sprawie zawieszenia postępowania oraz na postanowienie sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania, a nie tak jak dotychczas, na wszystkie rodzaje postanowień...
podejmowanych „w sprawie (w sprawach) zawieszenia postępowania”., 2. Jeżeli zmiana treści art. 101 § 3 k.p.a. miałaby nie mieć żadnych konsekwencji dla określenia zakresu...

II OSK 885/15 - Wyrok NSA z 2017-01-03

postanowienie Starosty Bytowskiego z dnia [...] sierpnia 2012 r. odmawiające zawieszenia postępowania w przedmiocie rozgraniczenia gruntów. Stan sprawy Sąd przedstawił...
zawieszenia postępowania w przedmiocie rozgraniczenia gruntów, które były pokryte wodami (rzeka G.) przed wykonaniem urządzenia wodnego, od gruntów przyległych (działki...

II GSK 357/19 - Wyrok NSA z 2022-06-28

. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie...
z [..] lipca 2017 r. [A] S.A. złożyła wniosek o umorzenie lub zawieszenie postępowania, ze względu na brak ostatecznego i kompletnego rozstrzygnięcia przez Prezesa UKE wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100