Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 2220/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

, gdyż nie istnieje związek przyczynowy między postępowaniem o rozszerzenie zakresu służebności (zagadnienie wstępne) a postępowaniem o pozwolenie na budowę garażu. Pomiędzy tymi...
na jego niewłaściwym zastosowaniu. Zdaniem skarżącej, rozszerzenie zakresu służebności jest zagadnieniem wstępnym przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę., Postanowieniem...

VII SA/Wa 718/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-30

od wystąpienia następujących warunków: zagadnienie wstępne musi wyłonić się w toku postępowania administracyjnego, rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi należeć do innego organu...
sprawy i wydaniem decyzji. Powyższa zależność to bezpośredni związek przyczynowy między rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym, które musi posiadać charakter...

II SA/Kr 1596/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-26

wszczęcia postępowania stanowił art. 51 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm. ), Występujące w sprawie zagadnienie wstępne...
, że dla oceny czy w sprawie rzeczywiście ma miejsce zagadnienie wstępne należy ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem...

II SA/Kr 1301/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-29

w W. wniosek o zasiedzenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., zgodnie...
proceduralne., Przesłanką obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego, wskazaną przez PINB w zaskarżonym postanowieniu jest zagadnienie wstępne. Ma ono miejsce...

II OSK 2134/14 - Wyrok NSA z 2016-06-17

. Przez 'zagadnienie wstępne' należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem...
administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym i w razie gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania., Sąd stwierdził, że w omawianej sprawie...

II SA/Lu 716/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-22

Inspektor Nadzoru Budowlanego za takie zagadnienie wstępne uznał stanowisko Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w L. oraz stanowisko L. Wojewódzkiego...
wskazanych zagadnień wstępnych, co zresztą potwierdził organ pierwszej instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. Aby zaś zaistniały podstawy do zawieszenia postępowania...

VII SA/Wa 2585/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W razie gdy związek ten nie występuje nie jest możliwe zawieszenie postępowania administracyjnego w opisanym trybie...
nr 2258870) stwierdził, że z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa mamy do czynienia wówczas, gdy ziszczą się cztery elementy: (1) zagadnienie...

VIII SA/Wa 411/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, to jest gdy nie jest możliwe wydanie decyzji bez rozstrzygnięcia zagadnienia prejudycjalnego...
przyjęcie, iż wniesienie skargi do sądu na decyzję organu II instancji wstrzymuje wykonanie decyzji i tym samym jest to zagadnienie wstępne skutkujące koniecznością...

II SA/Kr 1508/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2024-01-24

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Organ ustalił, że postępowanie administracyjne...
i wydania orzeczenia kończącego postępowanie. Co więcej, zagadnienie wstępne powinno mieć charakter prawny i nie może stanowić podstawy do wyjaśnienia okoliczności...

II SA/Kr 1201/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-18

. w K. na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W świetle doktryny zagadnieniem wstępnym jest sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej...
przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało...
1   Następne >   +2   +5   +10   100