Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II OSK 4009/19 - Wyrok NSA z 2020-06-10

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od N. K. na rzecz Wójta Gminy R. kwotę 460 (czterysta sześćdziesiąt) złotych...
faktycznym i prawnym., Skarżąca 30 stycznia 2019 r. złożyła wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Organ wezwał skarżącą do uzupełnienia wniosku o decyzję środowiskową...

II OSK 1640/13 - Wyrok NSA z 2015-02-03

w związku z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku...
wzrosła w wyniku ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomości w drodze decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W uchwale wskazano...

II SA/Gd 229/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-01

oznaczonych numerami działek [...] i [...] istniejącego stanu ładu przestrzennego, w tym w szczególności wydanych decyzji o warunkach zabudowy wobec nieruchomości znajdujących...
na działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną były uzasadnione:, 1. wydanymi uprzednio decyzjami o warunkach zabudowy w stosunku do działek...

VII SA/Wa 111/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04

wynikających z ostatecznych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę,, 2. art. 1 ust. 3, art. 6, art. 15 ust. 1 pkt 2 i art. 32 u.p.z.p....
poprzez nieustalenie stanu prawnego i faktycznego w zakresie istniejących w obrocie prawnym ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy oraz udzielających pozwolenia...

IV SA/Wa 2599/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-02

sformułowania: '(...) i decyzjach o warunkach zabudowy (...)'; c) Dziale 3 Rozdział 3.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego, akapit 5 zdanie 2 na str. 93, w zakresie sformułowania...
: '(...) lub przy ich braku, przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (...)'; d) Dziale 4 Rozdział 4.2. Obszary dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany...

II SA/Ol 270/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

nr '[...]', tj. istniejącej decyzji z '[...]' o warunkach zabudowy, ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu usług hotelowo...
'[...]'wydana została decyzja, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu usług hotelowo-rekreacyjnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych...

II SA/Gd 72/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-04-10

nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Uchwałą...
w wyniku ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomości w drodze decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W uchwale wskazano, ze została ona...

II SA/Wr 675/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-13

, że Rada Gminy Podgórzyn w § 5 Tabela 1 rubryka C kolumna 3, M.U.31 uchwały postanowiła: 'W granicach działki nr 349/4 dopuszcza się realizacją zabudowy na warunkach...
określonych w decyzji o warunkach zabudowy nr 90/2008 z dnia 25.08.2009' oraz w § 5 Tabela 2 Rubryka C kolumna 3, MN.37, MN.38 ust. 3 uchwały postanowiła, że: 'W granicach...

II SA/Bk 81/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-30

będzie miała inny przebieg niż określony w decyzji o warunkach zabudowy z dnia [...] października 2008 r. oraz decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości z dnia...
o warunkach zabudowy nr [...]. Podniósł, że ww. decyzja wydana została dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr geod. [...] we wsi...

II SA/Bk 565/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-20

na realizację wymienionego przedsięwzięcia a 23 listopada 2021r. wystąpiła do Wójta Gminy Z. z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy na budowę kompostowni odpadów innych...
niż niebezpieczne i budowie budynku socjalnego., Podejmowane przez Wójta w postępowaniu o warunki zabudowy działania skarżąca spółka określiła jako noszące znamiona uchylania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100