Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

VII SA/Wa 2646/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-16

(...) października 2021 r. nr (...) w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę Zaskarżoną decyzją z[...] października 2021 r. nr [...] Prezes Wód...
: [...]) z[...] maja 2021 r. znak: [...] odmawiającą uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy., W odniesieniu do ustaleń faktycznych i prawnych, które stały za wydanym...

IV SA/Wa 441/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-01

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. D. K. i W. K...
: 'Dyrektor RZGWPGWWP', 'organ I instancji') z [...] kwietnia 2019 r. odmawiającą uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz wyżej wymienionych skarżących...

IV SA/Wa 440/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Przedmiotem...
w [...] Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] kwietnia 2019 r. odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn...

IV SA/Wa 1131/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

Polskie z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy oddala skargę. Decyzją z [...] marca 2020r. znak...
[...] września 2019 r. znak: [...], dot. odmowy uzgodnienia na rzecz odwołującego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków...

IV SA/Wa 2472/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-21

. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...
ochrony przyrody projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych...

II SA/Rz 345/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-02

na działkach nr [...] oraz na części działek nr [...] obr. [...] [...] w [...], dla których warunki zabudowy ustalono decyzją Prezydenta Miasta [...] z 9 grudnia 2020 r...
. nr AR.6730.65.47.2020.MP65., W ocenie organu I instancji, planowana inwestycja narusza ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ planowany wylot zlokalizowany...

II SA/Kr 1498/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-27

z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia 10 listopada 2010 r. (znak: [...]) wydaną przez Wójta Gminy Tarnów i przeniesioną na nowego...
o warunkach zabudowy, a w konsekwencji z pominięciem decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 20 maja 2013 r. wydanej przez Starostę Tarnowskiego (znak...

II SA/Kr 453/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-28

z.o.o. sp.k. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną...
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589) w związku z art. 25 ustawy z dnia...

IV SA/Wa 1343/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla...
w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji odmawiającej ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie sprawy...

IV SA/Wa 2303/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

[...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z [...] czerwca 2016...
[...] lutego 2016 r., znak: [...], dalej 'decyzja organu I instancji', którym odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100