Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SAB/Bd 38/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-12

nr [...], co do której wydano ważną decyzję o warunkach zabudowy tj. decyzję Wójta Gminy [...] nr [...].AK z dnia [...] września 2012 r. stanowiącą administracyjną promesę na budowę 22 domów...
jednorodzinnych, o parametrach w niej wskazanych. W celu udokumentowania, że teren działki nr [...] (objęty decyzją o warunkach zabudowy) jest tożsamy z działkami objętymi...

II SAB/Bd 37/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-14

mieszkalnych jednorodzinnych na terenie ww. działek, powstałych w wyniku podziału działki nr [...], co do której wydano ważną decyzję o warunkach zabudowy tj. decyzję Wójta Gminy...
działki nr [...] (objęty decyzją o warunkach zabudowy) jest tożsamy z działkami objętymi wnioskiem o pozwolenie, skarżąca złożyła również decyzję podziałową i wykaz zmian...

II SAB/Bd 30/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-14

decyzję o warunkach zabudowy tj. decyzję Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia [...] września 2012 r. W celu udokumentowania, że teren działki nr [...] (objęty decyzją...
o warunkach zabudowy) jest tożsamy z działkami objętymi wnioskiem o pozwolenie, skarżąca złożyła również decyzję podziałową i wykaz zmian gruntowych. Załączona decyzja...

II SAB/Kr 34/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-06-11

oraz uzupełnienia wniosku o prawomocną (ostateczną) decyzję o warunkach zabudowy., Pismem z [...] października 2007 r. inwestor wyjaśnił niejasności, natomiast...
nie przedstawił ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, wobec czego pismem z [...] października 2007 r. organ l instancji powiadomił inwestora o pozostawieniu sprawy bez biegu...

II SAB/Bd 36/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-06-13

w wyniku podziału działki nr [...], co do której wydano ważną (na dzień złożenia wniosku) decyzję o warunkach zabudowy, wydaną przez Wójta Gminy [...] nr: [...] z dnia...
) decyzję o warunkach zabudowy, wydaną przez Wójta Gminy [...] nr: [...].ŁK z dnia [...].09.2016 r. Decyzja ta stanowi administracyjną promesę na budowę 2 domów...

VII SAB/Wa 45/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

braków formalnych wniosku przez złożenie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
na budowę bez rozpoznania w związku z nieusunięciem braków formalnych i nieprzedłożeniem wymaganej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 64 § 2...

II SAB/Sz 93/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-26

do uzupełnienia braku formalnego wniosku, tj. do przedłożenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (miejsca zbierania odpadów) - części działki nr [...] obręb N. - 4...
. braku., W dniu 22 maja 2020 r. G. K. złożył pismo, w którym przedstawił swoje stanowisko dotyczące żądania uzupełnienia wniosku w zakresie decyzji o warunkach zabudowy...

VII SAB/Wa 46/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

stycznia 2018r. wystąpiła o pozwolenie na budowę dla ww. inwestycji. Starosta [...] 31 stycznia 2018r. wezwał do złożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy...
się już nie toczy., Skarżąca podniosła, że organ nie wskazał podstawy prawnej żądania złożenia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i podał, że powyższe stanowi brak formalny...

II SAB/Bd 35/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-03

ważną decyzję o warunkach zabudowy tj. decyzję Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia [...] sierpnia 2016r. stanowiącą administracyjną promesę na budowę 46 domów...
jednorodzinnych, o parametrach w niej wskazanych. W celu udokumentowania, że teren działki nr [...] (objęty decyzją o warunkach zabudowy) jest tożsamy z działkami objętymi wnioskiem...

II OW 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

decyzji o warunkach zabudowy postanawia: wskazać Starostę O. jako organ właściwy do rozpoznania sprawy. Wojewoda wniósł o rozstrzygnięcie negatywnego sporu kompetencyjnego...
między Wojewodą i Starostą O. w sprawie o uzgodnienie projektu decyzji Burmistrza D. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków...
1   Następne >   +2   +5   +10   28