Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II OSK 1230/09 - Wyrok NSA z 2009-11-13

pozwolenia na budowę z [...] października 2007 r. został złożony w terminie ważności ostatecznych decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o ustaleniu warunków zabudowy...
nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

IV SA/Po 1002/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-12

możliwe jest jedynie sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (względnie...
) organ wydający ją musi zbadać, czy jest ona zgodna z wydaną wcześniej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy wnioskowany zakres zmian w decyzji...

II SA/Kr 293/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-04-30

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia 30 sierpnia 1999 r. znak: [...] (zmienionej decyzją nr [...] z dnia 22 listopada 2001 r., znak...
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organ stwierdził, iż projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami w/w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy...

II OSK 2489/13 - Wyrok NSA z 2015-05-08

elementów projektowych o brakującą część opisową i graficzną; 4/ nie dostosowano położenia górnych krawędzi gzymsów do wymagań decyzji o warunkach zabudowy. W odniesieniu...
[...] sierpnia 2012 r. zawiesił z urzędu postępowanie odwoławcze do czasu ostatecznego wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, którą legitymował się inwestor (decyzja Prezydenta...

II OSK 445/16 - Wyrok NSA z 2017-11-27

1/ Z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego wynika (...), że decyzja o warunkach zabudowy może być podstawą decyzji o pozwoleniu na budowę tylko wtedy, gdy plan...
nie obowiązuje. Jeżeli więc plan miejscowy obowiązuje, to decyzja o warunkach zabudowy nie może być podstawą decyzji o pozwoleniu na budowę, niezależnie...

II SA/Po 491/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-27

[...] stycznia 2017 r. znak: [...] Prezydent Miasta P., działając w oparciu o ustalenia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 29 kwietnia 2014 r. znak: [...] sprostowaną...
z decyzji o warunkach zabudowy. Zdaniem odwołującej analiza decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji budzi pod tym względem poważne wątpliwości...

II OSK 970/07 - Wyrok NSA z 2008-09-02

. o zagospodarowaniu przestrzennym, jednak proponowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia...
w W. postanowieniem z dnia [...] znak: [...]., Konkludując uznano , że skoro projekt budowlany nie narusza postanowień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...

II SA/Łd 1167/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-10

, 264/9, 265/3, 266/4, obr. [...]., W toku postępowania ustalono, iż dla zamierzonej inwestycji została wydana decyzja Prezydenta Miasta R. o warunkach zabudowy z dnia...
wymagane uzgodnienia, opracowany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane - zgodnie z warunkami określonymi w ww. decyzji o warunkach zabudowy...

VII SA/Wa 157/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-05

projektowej, w zakresie dostosowania projektu do wymogów określonych w decyzji z dnia [...] kwietnia 2008 r. o warunkach zabudowy tj. w zakresie obowiązującej linii zabudowy...
budynków zarówno od strony północnej jak i południowej. Potwierdzeniem prawidłowości rozwiązań projektowych z warunkami zabudowy jest, zadaniem inwestora, stanowisko Biura...

IV SA/Po 235/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-29

wyjaśnili, iż ilość miejsc parkingowych zlokalizowanych na przedmiotowych działkach określona jest w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla przedmiotowej...
inwestycji. Zarówno ta decyzja o warunkach zabudowy, jak również przepisy techniczne określające lokalizację miejsc postojowych, nie określają zasad i sposobu korzystania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100