Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Ka 412/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-12-08

. złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. W uzasadnieniu podkreślono...
stanowi podstawę do stwierdzenia jej nieważności., Postanowieniem z dnia [...] r. [...] Wojewódzki Inspektor Sanitarny w K. uwzględnił wniosek i na podstawie art. 157 § 2...

II SA/Rz 856/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-20

2002 r. A. J., K. D., I. P., A. B. zwrócili się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o stwierdzenie nieważności lub uchylenie decyzji Miejskiego Inspektora Sanitarnego...
jako przedwczesne., W ustawowym terminie R. O. P. G. w [...] wniósł skargę do NSA O/Z w Rzeszowie domagając się stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] kwietnia 2002 r., Organ...

II SA/Rz 391/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-09-23

niedosłuchu., W 2000 r. J. C. złożył dwa wnioski: o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] maja 1998 r. Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego...
J. C. zawarty w piśmie z dnia 6.12.2000 r. Sprecyzował on wówczas swoje poprzednie pismo z dnia 26.10.2000 r., w którym żądał stwierdzenia nieważności decyzji z dnia...

II SA/Rz 285/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-08-18

[...] czerwca 2021 r. nr [...],, Następnie w dniu 15 lipca 2021 r. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wpłynął wniosek skarżącego o stwierdzenie nieważności...
, jak również z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku rozpoznania powyższego wniosku, PPWIS decyzją z dnia [...] sierpnia 2021 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności...

IV SAB/Gl 29/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-19

postępowania zakończonego prawomocną decyzją z dnia [...]r. sygn. [...] toczyć się zaczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanej decyzji. Skarżący...
bowiem wyraził wolę nadania jego wnioskowi o wznowienie postępowania również charakter wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...]r. sygn. [...] ., Zdaniem organu...

IV SA/Gl 191/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-20

Zawodowych w S. oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Przychodni Chorób Zawodowych w S. o stwierdzenie nieważności orzeczeń lekarskich z dnia [...] r...
z informacją o stanie faktycznym i prawnym sprawy podtrzymał swoje żądanie określone w pozwie skierowanym do Sądu Pracy. Zdaniem organu sprawa o stwierdzenie nieważności orzeczeń...

II SA/Ka 1831/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-02-08

rozprawie przy udziale - sprawy ze skargi E. S. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
administracyjne w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu I instancji, działając przy tym, co sam przyznał w piśmie z dnia [...] 2003r. będącym odpowiedzią na zapytanie...

III SA/Kr 663/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-06

. U. nr 132, poz. 1115)., Pismem z dnia 16 maja 2009r. E. K. zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewódzkiego Inspektora...
kwietnia 2009r. nr [...] domagając się stwierdzenia jej nieważności., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia...

III SA/Kr 1146/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-30

niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 07.07.2008r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji p o s t a n...
[...] o braku podstaw do stwierdzenia u zainteresowanej choroby zawodowej narządu głosu oraz umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Kr 811/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-11-07

wnieśli o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa. W. i K.K. podnieśli, że we wszystkich dotychczasowych...
w postępowaniu nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności postanowienia. Z treści uzasadnienia postanowienia wynika również, iż Państwowy Wojewódzki Inspektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   68