Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X
  • Symbol

I SA/Wa 1076/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-02

2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] maja 2009 r. nr [...], Minister...
., nr [...], o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z [...] stycznia 1964r., nr [...], utrzymującej w mocy...

I SA/Wa 672/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-23

i Rozwoju Miast z dnia [...] sierpnia 2001 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] stycznia, 1974 r., nr [...] w części...

I SA/Wa 1506/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-02

postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] października 1950 r. nr [...], utrzymującej w mocy orzeczenie administracyjne...
. oraz A. R., postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...] października 1950 r. Decyzją tą utrzymane zostało w mocy orzeczenie...

I SA/Wa 1162/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...] sierpnia 2001 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Prezes...
, utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] kwietnia 2001 r., nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta K...

I SA/Wa 1760/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-10

[...] sierpnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. oddala skargę Sygn. akt I SA / Wa 1760 / 04, U Z A S A D N I E N I E...
stwierdzenia nieważności., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Minister Infrastruktury podniósł, że Wójt Gminy A. wskazaną wyżej decyzją orzekł o zatwierdzeniu projektu...

I OSK 340/07 - Wyrok NSA z 2008-03-11

zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...], o odmowie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych...
., W uzasadnieniu orzeczenia organ wskazał, że stwierdzenie nieważności zarządzenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] listopada 1949 r., znak: [...], w oparciu...

I SA/Wa 1601/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-21

2007 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja...
H. Z. o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją własną z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody W. z dnia...

I OSK 578/08 - Wyrok NSA z 2008-11-13

[...] sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem...
. Nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] maja 2007 r., wydane w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach...

I SA/Wa 1866/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-10

2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia...
przekazane Przedsiębiorstwu [...] Sp. z o.o. w B.., Wnioskiem z dnia 9 listopada 2005 r. Starosta [...] wniósł o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji., Po rozpatrzeniu...

I SA/Wa 1534/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Naczelnik Miasta T. zarządzeniem...
roślinne i majątkowe., Minister Infrastruktury decyzją z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] stycznia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100