Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

II SAB/Bk 98/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-20

. A. na bezczynność i przewlekłość postępowania Marszałka Województwa P. w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej...
o warunkach zabudowy 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Marszałka Województwa P. do przekazania według właściwości wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji...

II SA/Ke 121/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-05-10

na podstawie przepisów, których niekonstytucyjność stwierdzono w ww. wyroku., Mając na uwadze powyższe skarżący wniósł o:, - stwierdzenie nieważności ww. uchwały w części...
, tj. w zakresie obwodów łowieckich nr 28,108 oraz 127,, - ewentualnie o stwierdzenie nieważności tego aktu w zakresie obwodów łowieckich nr 28, 108 oraz 127 w części...

II SA/Gl 1656/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-20

ze skargi Rejonowego Związku Spółek Wodnych w R. na decyzję Marszałka Województwa [...] w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał wydanych przez walne zgromadzenie delegatów związku spółek wodnych., Po przekazaniu Sądowi skargi wraz z aktami...

IV SA/Wr 731/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-08

z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm./, wniósł o stwierdzenie nieważności wspomnianej wyżej uchwały Zarządu Województwa D.., W uzasadnieniu skargi wskazano, iż uchwałę...
miejscowego., Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny...

II SA/Kr 1072/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-15

października 2012 r. sprawy ze skargi Związku Spółek Wodnych w O. na decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia 21 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności...
ust. 2 ustawy Prawo wodne poprzez jego błędną wykładnię na skutek uznania, że stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Związku [....] w całości powinno nastąpić...

VIII SA/Wa 554/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

w P. na decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały oddala skargę. Zarząd Rejonowego Związku...
w trybie windykacyjnym stosownie do charakteru prawnego tych należności. W kontekście powyższego stwierdzenie nieważności podjętej w tym zakresie uchwały jest wadliwe prawnie...

II SA/Wr 2384/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XII/128/2003 z dnia 29...
. Organ nadzoru wniósł jednak do NSA skargę o stwierdzenie nieważności uchwały Sejmiku Nr XII/127/2003 w sprawie przekształcenia Szpitala. Stwierdzenie przez Sąd nieważności...

II SA/Wr 2771/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-30

ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1590 z póz. zm./ wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały Sejmiku...
., Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności...

III OW 91/21 - Postanowienie NSA z 2022-03-29

, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami, lecz o organie właściwym do wydania takiej decyzji. W konsekwencji w obecnym...
, iż marszałek właściwy jest do 'wydania zezwolenia', a więc nie jest właściwy do cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia nieważności bądź wygaśnięcia zezwoleń obowiązujących...

II OSK 1756/16 - Wyrok NSA z 2017-06-14

na opisaną wyżej uchwałę Zarządu Województwa [...] nr [...] z dnia [...] czerwca 2015 r., K.D. domagała się stwierdzenie jej nieważności w całości. Sformułowała zarzuty...
. 82 ust. 1 i 5 ustawy o samorządzie województwa wynika, że przesłanką stwierdzenia nieważności uchwały organu samorządu województwa jest istotna sprzeczność uchwały...
1   Następne >   +2   +5   +10   17