Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II SA/Kr 1671/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-21

Środowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 686) oraz ustaleń kontroli pozaplanowej opartej o dokumentację automonitoringową, przeprowadzonej w dniu [.....] .2013r. dla Stacji Bazowej...
. wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w otoczeniu Stacji Bazowej Telefonii [.....] (...), wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra...

II OSK 1076/15 - Wyrok NSA z 2016-07-28

ustawy Ooś poprzez pominięcie skumulowanych oddziaływań istniejącej w pobliżu linii energetycznej oraz pól elektromagnetycznych emitowanych przez stacje bazowe, telefonii...
oraz emitowanych przez anteny stacji bazowych telefonii komórkowej, nieuprawnione jest mówienie w tym kontekście o skumulowanym oddziaływaniu na środowisko. Anteny stacji...

II OSK 1789/09 - Wyrok NSA z 2010-11-30

na środowisko, na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC...
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na pod nazwą budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC...

II OSK 2319/10 - Wyrok NSA z 2011-01-04

oddziaływań planowanej linii i stacji bazowych telefonii komórkowych. Zdaniem Sądu organ administracji nie musiał odnosić się do tych kwestii w uzasadnieniu decyzji...
. Ze względu na oddziaływanie obu rodzajów instalacji (sieci elektroenergetycznej i stacji bazowych) w innych charakterystycznych zakresach częstotliwości, podniesiona obecnie...

II OSK 670/10 - Wyrok NSA z 2011-04-07

na realizację budowy stacji bazowej telefonii komórkowej., Umorzenie postępowania prowadzonego w trybie art. 106 K.p.a., Marszałek Województwa uzasadnił...
, którego przedmiotem jest wydanie decyzji o warunkowych uwarunkowaniach zgody na budowę stacji telefonii komórkowej. Postępowanie uzgodnieniowe odbywa się w trybie art. 106...

II OSK 3033/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

)., W piśmie z 20 kwietnia 2016 r. skierowanym do M. S. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w [...] wskazał, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie stacji...
bazowej, że pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych w środowisku (w miejscu dostępnym dla ludności przy skrzyżowaniu ulic L. [...] i P. w W. wykazały, że zmierzone...

II OSK 2661/14 - Wyrok NSA z 2016-07-28

i mikrofalowe PEM emitowane przez zlokalizowane w pobliżu linii stacje bazowe telefonii komórkowej;, 7. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a P.p.s.a. w zw. z art. 6 ust. 2...
. i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w B. (opinia z dnia 6 czerwca 2013 r.) oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego...

II OSK 2407/15 - Wyrok NSA z 2017-05-23

kryteriów uznawania przedsięwzięcia za 'lokalne'. Ponadto - odwołując się do wskazanych orzeczeń sądów administracyjnych odnośnie inwestycji w stacje bazowe telefonii...

IV SA/Wa 1454/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

Iwona Owsińska-Gwiazda, Protokolant st. sekr. sąd. Katarzyna Tomiło-Nawrocka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2015 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję...
., obowiązek przekazania odpadu w postaci uszkodzonego pojazdu marki: [...] o numerze identyfikacyjnym nadwozia: [...], do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu...

IV SA/Wa 1263/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-25

pojazdu marki: [...] o numerze identyfikacyjnym nadwozia: [...], wysłanego z terytorium [...] na terytorium Polski, przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów...
, posiadającego decyzję właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami, wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni...
1   Następne >   2