Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 596/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

.) wniósł sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji urządzeń teletechnicznych stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym antenowych...
, na którym jest posadowiona. Wskazując, że na obszarze objętym zasięgiem oddziaływania projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (promień 150 m od środka...

II SA/Gd 577/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

Starosty z dnia 14 maja 2012 r. odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...
, 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w W., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - stacji przekaźnikowej...

II SA/Kr 498/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-14

mają być wykonywane na obiekcie budowlanym - budowli stacji bazowej i stanowią co najmniej przebudowę istniejącej budowli, a w przypadku zmiany charakterystycznych parametrów budowli...
. Śródmieście w Krakowie. Obecnie w miejscu przewidzianym do wykonywania zgłoszonych robót usytuowana jest istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się m.in...

IV SA/Po 347/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-12

decyzję Starosty [...] nr [...] z dnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
r. [...] Sp. z o. o. złożyła do Starostwa Powiatowego w S. wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] Sp...

II SA/Gd 593/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

skargę. W dniu 19 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w W. wpłynął wniosek Spółki A o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę 'stacji bazowej...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na projektowanej wieży kratowej na działce nr [...] w L., gmina C...

II SA/Kr 624/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

zgłaszane roboty budowlane polegają na przebudowie stacji bazowej. W ocenie Prezydenta Miasta Krakowa taka inwestycja nie została zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji...
i art. 82 ust. 3 Pb, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji istniejącej stacji bazowej...

II SA/Sz 850/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m w miejscowości P. działka nr [...] obręb P. gmina K. , utrzymał w mocy decyzję organu...
[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił [...] Spółce z o.o. z siedzibą w W. ul. [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m...

II SA/Kr 913/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-16

., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji (przebudowie) istniejącej stacji bazowej usytuowanej na dachu budynku. Teren inwestycji wskazano...
inwestycji, zmieni parametry istniejącej stacji bazowej (montaż nowych urządzeń o nowych parametrach). W przypadku przedmiotowej inwestycji konieczne jest uzyskanie pozwolenia...

II SA/Sz 1310/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-07

[...] Spółki z o.o. z siedzibą w W. (wraz z załącznikami) o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] wieży typu [...] o wysokości...
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany) stacji bazowej telefonii komórkowej [...] uzupełniony na etapie postępowania prowadzonego przez organ I instancji...

II SA/Sz 345/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-25

i udzielił [...] Sp. z o.o. w W., pozwolenia na budowę, obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - wieża typu BOT - E360 m o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t....
wskazał na brak dokonania przez organ, I instancji samodzielnych ustaleń, pominięcie istniejącej stacji bazowej w odległości ok. 200 od działki nr [...] i łącznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100