Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Lu 44/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-11

Administracyjnego w Lublinie skargę na bezczynność Starosty polegającą na nie podjęciu przez ten organ działań egzekucyjnych dotyczących obiektu budowlanego tj. stacji bazowej...
. z o.o. w W. pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionej stacji bazowej telefonii komórkowej., W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w wyniku kontroli dokonanej...

II OSK 1892/19 - Wyrok NSA z 2020-02-11

dotyczy już posadowionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, istniejącego obiektu - tymczasowej stacji bazowej telefonii komórkowej;, 2. przepisów prawa materialnego...
jest tymczasowa stacja bazowa już istnieje i to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadto wskazano, że skoro żądana decyzja nie jest wymagana przepisami prawa, organ...

II SAB/Łd 26/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-03-16

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce oznaczonej nr 234/22 w P., gmina P. w terminie określonym w art. 35 kpa i bezzasadnym pozostawieniu sprawy...
o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: wieża o wysokości 50m wraz z antenami, kontener technologiczny, oraz przyłącze...

II SAB/Gd 7/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

czerwca 2015 r. w przedmiocie pozwolenia na przebudowę stacji bazowej w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała...
stacji bazowej położonej w B. na działce nr [...] przy ul. [...], poprzez wymianę anten, montaż wsporników, montaż trasy kablowej, wymianę przepustu kablowego., Stan...

II SAB/Wr 46/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-23

w W. na bezczynność Starosty D. w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej I. zobowiązuje...
. w sprawie o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A.SA nr [...], na terenie nieruchomości...

II OSK 1808/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-21

o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Postanowieniem z dnia 5 września...
na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że na niezałatwienie sprawy w terminie stronie służy zażalenie do organu administracji...

II SAB/Łd 91/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-23

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić na rzecz strony skarżącej A S.A. z siedzibą...
[...] w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej., Pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. strona skarżąca oświadczyła, że cofa skargę...

VII SAB/Wa 46/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-09

istniejącego obiektu (tymczasowego) - stacji bazowej telefonii komórkowej [...] SA nr [...] ([...]) w [...], gm. [...], na działce nr ew. [...] polegającą na bezzasadnym...
wniosku. Starosta wskazał, iż obowiązek ten wynika z art. 33 ust. 2 pkt 3 Prawo budowlane., Następnie podkreśliła że budowa stacji bazowych telefonii komórkowej, zgodnie...

VII SAB/Wa 45/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

, Starosta) w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla istniejącego tymczasowego obiektu budowlanego - stacji bazowej telefonii komórkowej [...] SA...
stacji bazowych telefonii komórkowej, zgodnie z ustawą z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, należy do inwestycji celu publicznego...

II SAB/Kr 61/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-09-05

i wydania decyzji zezwalającej na budowę inwestycji pn.: 'rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na terenie Zakładu Karnego w L. na działce o nr ewid...
'A' Sp. z o.o. z siedzibą w W. z dnia 9 lutego 2007 r. zostało wszczęte jurysdykcyjne postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej...
1   Następne >   +2   6