Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

IV SA/Po 826/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

na wniosek [...] sp. z o.o. w [...], wydał pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] zlokalizowanej w [...] - przed wykonaniem wszystkich robót...
[...] czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót ww. stacji bazowej,, 2. odmówił [...] S.A. (następcy prawnemu [...] sp...

II SA/Kr 1283/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-18

ich niezastosowanie i w rezultacie uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii...
do lokalizowania urządzeń z zakresu łączności publicznej w rozumieniu art. 6 pkt 1 u.g.n. wchodzących w skład stacji bazowych telefonii komórkowej., Strona skarżąca odwołała...

II SA/Kr 117/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-24

w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju poprzez naruszenie zasad...
jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym uchwałą, powodujących...

IV SA/Po 79/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-26

stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. P. (...) w P. na działce o nr ew.(...) , ark.(...), obręb G., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że w dniu (...) r...
. do PINB wpłynęło pismo R. R. dotyczące samowolnego montażu bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. P. (...) w P. (dz. nr (...), ark.(...), obręb G.). W dniu...

II SA/Kr 1331/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-09

z założenia jest elementem dewastującym krajobraz i co w istocie oznacza dewastacja krajobrazu przez tę infrastrukturę. Tym bardziej nie można wymagać, aby stacja bazowa...
w postaci antenowej konstrukcji wsporczej wraz z antenami i osprzętem każdorazowo była zamaskowana (czyli całkowicie zakryta) zielenią. Aby stacja bazowa mogła spełniać...

II SA/Kr 1284/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-02

nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą, powodujących ograniczenie...
za pomocą stacji bazowych wykorzystujących technologię połączeń radiowych, jak również dyskryminuje ją w stosunku do przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne...

II SA/Kr 113/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-23

telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju poprzez naruszenie...
, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym uchwałą, powodujących...

IV SA/Po 1016/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-13

elektromagnetycznych, będąca efektem eksploatacji przedmiotowej stacji bazowej, nie przekroczy w środowisku dopuszczalnych norm, ustalonych rozporządzeniem Ministra Środowiska...
parametrów technicznych stacji bazowej telefonii komórkowej; ponadto organ nie podał mocy anten, azymutów oraz kiltów,, - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r...

IV SA/Wa 2164/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

2019 r., znak: [...] odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
[...] i [...]. Uzgadniany projekt decyzji dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stacja bazowa składać...

IV SA/Po 518/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-25

[...].06.2009r. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie dla stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] Nr-[...] wraz z kontenerem telekomunikacyjnym oraz przyłączem...
pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] Nr [...] zlokalizowanej w P. przy ul.Ż., na działce o numerze geodezyjnym [...]. W uzasadnieniu organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   12