Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I OSK 3128/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

, którego jest najemcą, gdyż lokal ten nie został przeznaczony do sprzedaży zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...
o gospodarce nieruchomościami wynika, że pierwszeństwo najemcy do nabycia lokalu aktualizuje się wówczas gdy jednostka samorządu terytorialnego ogłosi swój zamiar sprzedaży...

I OSK 1644/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

wykupu lokalu mieszkalnego należy do kategorii spraw z zakresu prawa administracyjnego'. Wskazał przy tym, że sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa...
o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego wywodził, że do przeznaczenia lokali do sprzedaży - zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami...

I SA/Wa 2401/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

, z którego wynikałoby roszczenie przymuszające właściciela do sprzedaży nieruchomości. Roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przysługuje bowiem osobie zainteresowanej...
aktualizuje się wówczas, gdy jednostka samorządu terytorialnego ogłosi swój zamiar sprzedaży nieruchomości i osoby, którym przysługuje roszczenie nabycia nieruchomości...

II SA/Wr 1458/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-20

. na uchwałę Zarządu Miejskiego w M. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ogłoszenia wykazu komunalnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oddala skargę...
nieruchomościami /Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm./, w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu., W § 1 tej uchwały zapisano...

I SA/Wa 433/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-29

kolejności któregokolwiek z etapów procedury sprzedaży nieruchomości gminnych określonych w powyższych przepisach. Nie zawiera również przesłanek uzasadniających...
w skład zasobu gminnego, a tym samym w sposób istotny narusza przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami., W przedmiotowej sprawie wykaz przeznaczonych do sprzedaży...

I SA/Wa 556/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-28

, że pierwszeństwo najemcy do nabycia lokalu aktualizuje się wówczas gdy jednostka samorządu terytorialnego ogłosi swój zamiar sprzedaży nieruchomości i osoby, którym przysługuje...
ustawy, w związku z zawiadomieniem o sprzedaży nieruchomości., Pierwszeństwo nie jest prawem podmiotowym, z którego dla uprawnionego z tytułu pierwszeństwa, w tym wypadku...

I SA/Wa 1826/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

tych wynika bowiem, że sprzedaż lokali ma być efektem przemyślanej koncepcji gospodarowania nieruchomościami, a nie spełnianiem oczekiwań ich najemców. Jednocześnie organ...
W.) w przedmiocie przeznaczenia lokalu gminy do sprzedaży. Tego rodzaju uchwała, wydana w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami...

I SA/Wa 1665/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-14

do burmistrzów dzielnic wskazujące, że sprzedaż lokali ma być efektem przemyślanej uporządkowanej koncepcji gospodarowania nieruchomościami, a nie jedynie rezultatem chaotycznych...
wydane zostało w analogicznej sprawie. W ocenie organu, czynności podejmowane przez gminę w zakresie sprzedaży nieruchomości, której gmina ta jest właścicielem...

I SA/Wa 1555/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-25

sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o czym stanowi art. 35 ust. 1...
[...] W. z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie nie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego oddala skargę. B.S. wniosła...

I SA/Wa 1965/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-10

. Dlatego możliwość sprzedaży w trybie bezprzetargowym, przewidziana w art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz...
w Gdańsku z dnia 24 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Gd 359/08, gdzie zawarto stanowisko, iż roszczenie o zawarcie umowy o sprzedaży nieruchomości przysługuje osobie zainteresowanej...
1   Następne >   +2   5