Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

I OSK 1946/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Lubelskiego z dnia 31 marca 2011 r., nr NK.II.04131/135/11 w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych uchyla...
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy na rzecz użytkowników wieczystych...

II SA/Lu 359/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-06-28

na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nieważności uchwały organu gminy w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych oddala...
skargę. Rada Miasta Lublin w dniu 24 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr 60/VII/2011 w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy...

I OSK 962/15 - Wyrok NSA z 2015-07-03

przekraczającej wartość działki podaną w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] października 2014 r. Wojewoda...
uznał, że zarządzenie nr [...] jest niezgodne z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten przewiduje możliwość odstąpienia od sprzedaży...

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2. zasądza od Wojewody na rzecz...
Nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy [...] nieruchomości zabudowanej położonej w G. przy ul. S., stanowiącej własność Województwa...

I OSK 425/11 - Wyrok NSA z 2011-06-08

Wojewody Śląskiego z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej na rzecz Skarbu Państwa 1. uchyla zaskarżony...
[...]) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta w M. z dnia [...] czerwca 2010 r. (Nr [...]) w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości...

I OSK 3043/13 - Wyrok NSA z 2014-03-27

uchwałą stanowi własność Skarbu Państwa, a umowa sprzedaży tej nieruchomości zawarta [...] 2013 r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę [...] a Powiatem...
sprzedaży nieruchomości z [...] 2013 r., w sytuacji, gdy wobec braku przepisów szczególnych wyłącznie właściwym do ewentualnego ustalenia nieważności przedmiotowej umowy...

II SA/Gl 1258/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-24

. W odwołaniu tym podniesiono naruszenie postanowień art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez nieuwzględnienie transakcji umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości...
(aktu notarialnego z [...] r.) przy analizie rynku oraz ustaleniu średniej ceny sprzedaży nieruchomości w obrębie położenia przedmiotowej nieruchomości. Ponadto...

II SA/Sz 651/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-29

[...] r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości oddala skargę Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] r...
przy sprzedaży nieruchomości. Uchwała ta została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz...

II SA/Kr 1261/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-13

, co należy w istocie do sfery cywilnoprawnej. Z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa następuje...
do zawarcia umowy sprzedaży. Zatem wystąpienie z wnioskiem o nabycie nieruchomości nie wszczyna postępowania administracyjnego, które zgodnie z przepisem art. 104 § 1 kpa...

SA/Sz 1209/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-13

/Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm./., W § [...] wymienionej uchwały, Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% przy sprzedaży nieruchomości...
na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gruntów., Zdaniem Wojewody zgodnie z art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ, w tym wypadku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100