Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II SAB/Gl 34/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-06

nr [...] i [...] w W. [...]. W uzasadnieniu skarżąca Spółka podała, iż o sprzedaż powyższej nieruchomości zwróciła się w [...] r. Starosta C. wszczął postępowanie, dokonując szereg czynności...
, a następnie zwrócił się do Wojewody [...] o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości. Jednakże Wojewoda [...] pismem z dnia [...] r. poinformował Starostę o odmowie wyrażenia...

I OW 269/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie jako organowi właściwemu do jego rozpoznania., Agencja wskazała, że w przedmiotowej umowie sprzedaży...
. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość rolna z Państwowego Funduszu Ziemi. Z dniem 1 stycznia 1992 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 października 1991 r...

I OSK 862/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

listopada 2012 r., sygn. akt I A Ca 1015/12 stwierdził, iż umowa z dnia 17 lipca, 1974 r., sprzedaży nieruchomości położonej w S. oznaczonej jako działka nr [...] zawarta...
1974 r. sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] jest nieważna., Zdaniem Sądu I instancji taki stan faktyczny sprawy pozwala na stwierdzenie, że skarżącym...

IV SAB/Wr 10/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-12

tej ustawy wynika, że sprzedaż nieruchomości najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, następuje...
niejawnym sprawy ze skargi R. W. na bezczynność Starosty M. w przedmiocie sprzedaży lokalu postanowił: odrzucić skargę. Uzasadnienie:, Pełnomocnik R. W. złożył...

I SAB/Wa 461/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-10

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprzedaż udziału w nieruchomości postanawia odrzucić...
rozpoznania wniosku o sprzedaż udziału w nieruchomości., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie podnosząc, że sprawa nie należy do właściwości sądu...

II SAB/Ke 24/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-07-10

lipca 1974 r. sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1129 jest nieważna., K. M. (pełnomocnik T. K.) pismem z dnia 31 stycznia 2013 r., w związku z ww. wyrokiem...
prawomocnym wyrokiem z dnia 13.11.2012r., sygn. akt I A Ca 1015/12 stwierdził, iż umowa z dnia 17.07.1974r., sprzedaży nieruchomości położonej w [...] zawarta pomiędzy B i S...

II SA/Kr 925/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-16

się w katalogu z art. 3 § 2 P.p.s.a., Rozważając natomiast sprzedaż nieruchomości, o której mówi skarżący czyli czynność wniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki...
. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A.S. na czynność Starosty M. polegającej na zbyciu prawa własności nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu postanawia: odrzucić...

II SAB/Gl 16/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-07-18

. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Z treści art. 27 tej ustawy wynika, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga...
niejawnym sprawy ze skargi M. F. i M. F. na bezczynność Starosty Ż. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste p o s t a n...

II SAB/Kr 28/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-10

, że nie pozostaje ze skarżącym w stosunkach rodzinnych, jednakże zawarła z nim umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, której sprawa dotyczy., Mając na uwadze powyższe...

I OSK 351/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-16

przez skarżącego, nie należy do właściwości sądów administracyjnych jako niemieszcząca się w katalogu z art. 3 § 2 P.p.s.a., Rozważając natomiast sprzedaż nieruchomości...
skargi w sprawie ze skargi A. S. na czynność Starosty M. polegającą na zbyciu prawa własności nieruchomości z pominięciem prawa pierwokupu postanawia: oddalić skargę kasacyjną...
1   Następne >   +2   +5   +10   15