Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

I SA/Wa 1260/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-24

na podstawie przepisu art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie wyraził zgody na sprzedaż części lokali w budynku przy al. [...] w S...
wyżej przepis art. 13 ust 4 stanowi, iż sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność...

I SA 2109/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-06

ważnym świadectwem swojej epoki., Wydzielenie odrębnych działek przeznaczonych do sprzedaży różnym użytkownikom , z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków...
[...] lipca 2003 r. nr [....] w przedmiocie podziału nieruchomości oddala skargę I SA 2109/03, Uzasadnienie, Minister Kultury zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2003 r...

I SA 2180/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-12-06

swojej epoki., Wydzielenie odrębnych działek przeznaczonych do sprzedaży różnym użytkownikom , z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru jest działaniem mogącym naruszyć...
[...] sierpnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości oddala skargę I SA 2180/03, Uzasadnienie, Minister Kultury zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2003 r...

II OSK 589/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

konsekwencje podziału nieruchomości dopiero na etapie dokonywania sprzedaży wyodrębnionych działek, to nakaz uzyskiwania pozwolenia konserwatora zabytków na podział byłby...
2003r., nr DOZ-JM-500-49/03 w przedmiocie podziału nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (zwany dalej WSA lub Sądem) wyrokiem...

II OSK 588/05 - Wyrok NSA z 2006-03-08

rozważać konsekwencje podziału nieruchomości dopiero na etapie dokonywania sprzedaży wyodrębnionych działek, to nakaz uzyskiwania pozwolenia konserwatora zabytków na podział...
2003r., nr DOZ-JM-500-36/03 w przedmiocie podziału nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (zwany dalej WSA lub Sądem) wyrokiem...

I SA/Wa 1288/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-09-06

. Z chwilą likwidacji PGR mieszkania podlegały sprzedaży. Zlecony został podział nieruchomości w celu sprzedaży mieszkań. Okazało się wówczas, że działki wchodzą w skład...
. S., S. K., K. S. oraz J. R. na podział geodezyjny nieruchomości - parku S. - wpisanej do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w R. z dnia...

I SA 810/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-04

Ministra Kultury z dnia [...] marca 2003 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielania zezwolenia na podział nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
przynależnego do budynków jest konieczne do przygotowania lokali mieszkalnych do sprzedaży byłym pracownikom Gospodarstwa [...] w J.., Decyzją z dnia [...] września 2002 r...

II SA/Łd 1026/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-06

w przypadku konieczności zwrotu kupującemu podwójnej wartości zadatku zgodnie z zawartą umową przedwstępną sprzedaży działek, doprowadzi do upadłości Cechu Przedsiębiorców...
[...]WKZ Z 6 kwietnia 2020 r. Zdaniem strony wpisując przedmiotową nieruchomość do WEZ [...]WKZ nie przeprowadził w sposób rzetelny postępowania wyjaśniające mającego...

I SA 2383/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-08

zasługuje na objęcie ochroną konserwatorską., Od powyższej decyzji odwołali się właściciele opisanej wyżej nieruchomości, którzy nie wyrazili zgody na wpisanie zespołu...
, a nawet kraju przedmiotowa nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków. Zespół ten jest materialnym śladem historii miasta G. i jednym z niewielu jakie pozostały ze zniszczeń...

IV SA 583/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-04-29

do zabudowy istniejącej. Jego realizacja pogłębiłaby i utrwaliłaby niewłaściwy sposób zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości jak i wnętrze ul. [...]. Inwestycja...
ulicy jest zabudowana nowoczesnym pawilonem sprzedaży samochodów, stacją serwisową samochodów '[...]', szkołą zawodową i przedszkolem, hotelem '[...]' - wszystkie budynki...
1   Następne >   2