Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Gd 48/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-08-24

niejawnym sprawy ze skargi A.L. na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. A.L. (zwana dalej...
także 'skarżącą') wniosła skargę na bezczynność Burmistrza Miasta w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta wniósł o odrzucenie skargi...

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na bezczynność [...][...] Ośrodka Pomocy Społecznej w[...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
w [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę, udzielonej pismem z dnia [...] maja 2014 r., [...] [...] Ośrodka Pomocy...

II SAB/Bd 48/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-06-02

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowił: 1. ustanowić adwokata, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie. Dnia 22 maja 2014 r. S. K. złożył wniosek (formularz PPF...
, iż skarżący skarży bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Należy podkreślić...

III SAB/Gd 103/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić skargę. Decyzją z dnia 6 sierpnia 2013 r. nr [...], Burmistrz Miasta...
.) odmówił M. J. M. przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką A. K. M.. Decyzję tę doręczono wnioskodawcy w dniu 14 sierpnia 2013 r., W dniu 20...

IV SAB/Po 104/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-12

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić...
. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na niewyczerpanie trybu zaskarżenia., Pismem z dnia 29...

II SAB/Op 29/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-07-31

do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia odrzucić skargę. M. M. (zwany dalej 'skarżącym'), wniósł pismem z dnia 29 lutego 2020 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Opolu na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku...

III SAB/Gd 81/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-01

polegającą na braku rozpatrzenia odwołania ww. od decyzji Burmistrza Miasta z dnia 5 maja 2014 r. nr [...], odmawiającej skarżącej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłku opiekuńczego na męża. W dalszej części wskazała na trudną sytuację materialną i życiową rodziny. W konkluzji wniosła o szybkie rozpatrzenie odwołania., W odpowiedzi...

II SAB/Bd 47/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-17

gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką...

II SAB/Bd 77/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-26

lub opieki społecznej jednostkę organizacyjną gminy/miasta na prawach powiatu tj. czy otrzymywał/otrzymuje świadczenia z pomocy społecznej w tym specjalny zasiłek...
opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad matką, aktualnego zaświadczenia o posiadaniu statusu bezrobotnego, udokumentowanego oświadczenia o wysokości...

II SAB/Lu 223/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-07-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego polegającą na nierozpoznaniu odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku...
Sądu skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego polegającą na nierozpoznaniu odwołania od decyzji dotyczącej specjalnego zasiłku okresowego na opłacenie...
1   Następne >   2