Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 283/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-20

do rozpoznania wniosku T.S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: wskazać Burmistrza Miasta i Gminy B. jako organ właściwy do rozpoznania wniosku...
w [...] (ROPS w [...] ) poprzez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku T. S. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu wniosku podano, że 9...

I OW 11/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

specjalnego zasiłku opiekuńczego postanowienia wskazać Wójta Gminy Goszczanów jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 11 stycznia 2018 r. Wójt Gminy G. zwrócił...
do rozpatrzenia wniosku S. W. z dnia 28 września 2017 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego., W stanie sprawy, w dniu 28 września 2017 r. S. W. złożyła wniosek o ustalenie...

I OW 129/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: 1) wskazać Burmistrza Miasta Cieszyna jako organ właściwy do rozpoznania wniosku, 2) oddalić wniosek R. K...
w przedmiocie rozpoznania wniosku R. K. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., W uzasadnieniu wniosku wskazano, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej...

IV SO/Gl 17/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-29

do specjalnego zasiłku opiekuńczego p o s t a n a w i a uznać się niewłaściwym rzeczowo i sprawę przekazać do rozpoznania Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu Wnioskiem z dnia 30...
wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim a Wójtem Gminy Ł. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego dla R. K., Wojewódzki Sąd...

I OW 143/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-25

w tym - zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a oraz jednorazowa zapomoga z tytułu...
o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny...

I OW 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna...
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka...

I OW 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
nad niepełnosprawną osobą, nie może być traktowany jako świadczenie o charakterze chorobowym. Należy bowiem zauważyć, iż prawo do zasiłku opiekuńczego o charakterze...

I OW 156/16 - Postanowienie NSA z 2017-03-02

: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; 3) zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art.22 a; 4) świadczenia wypłacane...
., Zgodnie z art.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są: 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 2) świadczenia opiekuńcze...

I OW 187/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-23

Miasta Cieszyna, a Wójtem Gminy Łagów, istotnie powstał negatywny spór o właściwość w przedmiocie rozpoznania wniosku R.K. w sprawie ustalenia prawa do specjalnego zasiłku...
ustalenia prawa do zasiłku dla opiekunów w związku z opieką nad matką postanawia: wskazać Burmistrza Miasta Cieszyna jako organ właściwy w sprawie. Wnioskiem z dnia 30 września...

I OW 209/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Wójtem Gminy Z. a Prezydentem Miasta C. przez wskazanie organu właściwego do wypłaty I. K. zasiłku rodzinnego z dodatkami przyznanych...
tym organem a Prezydentem Miasta C. ([...] Centrum Świadczeń) w sprawie wskazania organu właściwego do wypłaty I. K. zasiłku rodzinnego z dodatkami na dzieci: B. K. i P...
1   Następne >   3