Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol

II OW 166/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

ust. 4 Prawa budowlanego., Starosta Starachowicki, powołując się na uchwałę NSA z dnia 16 listopada 2001 r., I OPS 9/01 wskazał, iż z przepisu art. 37 prawa budowlanego...
posiada wyłącznie kompetencje wymienione w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, a pozostałe kompetencje należą do organu architektoniczno-budowlanego (art. 82). Ustawodawca...

II OSK 998/11 - Wyrok NSA z 2011-10-06

. Wskazał też na naruszenie art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane poprzez nie uznanie za strony postępowania: F. W., J. T., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...
. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej zwana Prawo budowlane oraz § 12 ust. 1, § 19 ust.2 pkt 2, § 28 ust. 2 rozporządzenia...

II OW 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

., bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu postanowienia Starosta stwierdził, że zostały naruszone przepisy ustawy - Prawo budowlane, a zgodnie...
z art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego do właściwości rzeczowej powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje...

II OW 133/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

przez Starostę Powiatu G. na rozbudowę jak wyżej i wydał decyzję nr [...] z dnia [...] stycznia 2010 r. w oparciu o art. 50 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1 Prawa budowlanego...
w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Nie zmienia tego fakt późniejszego wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji udzielającej pozwolenia...

II OW 25/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-23

noclegowego jako obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obiekt położony na działce nr [...] w miejscowości...
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), a następnie wyjaśnił, iż w treści art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wymienione są zadania i kompetencje...

II SA/Po 998/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-19

jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr [...] w m. D. gm. M. G.. Do zgłoszenia dołączono projekt budowlany oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
: K.p.a.) przekazał Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w R. powyższe wezwanie M. K. do usunięcia naruszenia prawa. Starosta wyjaśnił, że po upływie 30 dni...

II OSK 1888/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

k.p.a. w zw. z art. 36 § 1 k.p.a., jak również art. 64 k.p.a. oraz art. 33 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm...
.; dalej 'prawo budowlane'), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy dotyczącej wydania pozwolenia na budowę i bezzasadną odmowę nadania sprawie biegu...

II OW 23/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-28

. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez przeprowadzenie kontroli rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego - hali namiotowej zlokalizowanej na działce nr [...]w [...], gmina...
jako organu właściwego do załatwienia wniosku A. i D. K. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez przeprowadzenie kontroli rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego...

II OW 84/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Budowlanego w Kłodzku postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2006 r. na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (obecnie Dz. U. z 2010 r...
Prawa budowlanego, po czym organ I instancji umorzył postępowanie., W okresie od dnia wydania decyzji stwierdzającej nieważność pozwolenia budowlanego inwestorzy...

II SAB/Po 24/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

oznaczonej nr ewid.[...] obręb S., gm. W.. Do wniosku dołączono oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wypis spółki z Krajowego Rejestru...
. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowane), - specjalistycznej opinii, jeżeli jest wymagana (art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane), - pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100