Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

II SA/Po 666/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-04

tak wykonanego ogrodzenia pozostało bez zmian do chwili obecnej. Roboty te wykonane zostały również pod rządami Prawa budowlanego z 1974 r., Z kolei w latach 2002 - 2003, 'B...
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jednakże na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 Prawa...

II SA/Po 1300/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-25

od warunków pozwolenia na budowę (art. 36a ust 1 ustawy Prawo budowlane), a zatem zaistniał stan faktyczny określony w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, a mianowicie...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegający...

II SA/Po 405/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-19

. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nałożył na K. B. - właściciela nieruchomości przy ul. [...] w [...] (działka nr [...], arkusz [...], obręb...
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), wydał decyzję (znak [...]), którą nałożył na K. B. - właścicielkę nieruchomości...

II GSK 189/08 - Wyrok NSA z 2008-06-18

rzeczoznawcy, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), dalej powoływanej jako Prawo...
, uzasadniając zajęte stanowisko, wskazał, że przepisy Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach...

II SA/Po 636/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-11

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i wniosek do Urzędu Miejskiego w L. z dnia [...] lutego 2013r. o wydanie zaświadczenia o zgodności...
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) zwolniona jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wymaga...

II SA/Po 1278/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-26

lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), dalej: Prawo budowlane, wstrzymał prowadzenie robót budowlanych związanych z utwardzeniem...
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przytoczył treść art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego i wskazał, że jednym z wyjątków odstąpienia od wymogu uzyskania pozwolenia...

II SA/Po 1203/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-05

Budowlanego dla powiatu p. postanowieniem z dnia [...] 2011 r. nr [...], wydanym na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r...
,, c) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane., W uzasadnieniu postanowienia Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazał, że 27 sierpnia...

II SA/Po 526/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-06

Ustawodawca odsyłając w art. 49 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane do odpowiedniego stosowania do opłaty legalizacyjnej przepisów dotyczących kar, o których mowa w art. 59f...
z dnia [...] 2012 r., nr [...] , znak: [...]wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca...

II SA/Po 88/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

niniejszego postanowienia:, dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 i 4 Prawa budowlanego tj., • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
części uzasadnienia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w W. wyjaśnił, iż w świetle art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, budowa przydomowej...

II SA/Po 341/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-12-18

[...] 2012 r. nr [...] wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz art. 123 ustawy...
., Mając powyższe na względzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) wyjaśnił, że zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego na dokonaną rozbudowę należało...
1   Następne >   +2   +5   +10   100