Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Kr 662/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-28

. [...],[...] obr. [...] jedn. ewid. [...]., Decyzją z dnia [...] r, znak: [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016 z późn. zm., zwanej dalej Prawo budowlane z 1994 r., art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

II SA/Kr 911/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-21

Administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 81 ust.1 i art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst...
w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i orzekł na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane o wniesieniu sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia...

II SA/Gd 564/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-28

z dnia 14 maja 2012 roku, nr [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm...
. - dalej jako 'ustawa - Prawo budowlane') oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071...

II SA/Gd 325/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-21

. Decyzją z dnia 15 lutego 2016 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej...
jako 'ustawa - Prawo budowlane', Prezydent Miasta, po rozpoznaniu wniosku A. (dalej określanej jako A.), wniósł sprzeciw w sprawie montażu stacji bazowej telefonii...

VII SA/Wa 456/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-25

, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, tj. art. 29 ust. 3 pkt 3a Prawa budowlanego instalacja, której dotyczy zgłoszenie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę., Zaskarżoną...
decyzją z dnia [...] stycznia 2021 r. Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego...

II OSK 323/11 - Wyrok NSA z 2012-05-11

Miasta Poznania na podstawie art. 30 ust. 2, 5 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.- zwanej...
dalej Prawem budowlanym) oraz art. 104 k.p.a. wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na montażu urządzenia reklamowego przy ul...

II SA/Kr 629/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-05-10

powyższego zgłoszenia decyzją z dnia [...] 2005 r., znak: [...], na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz...
. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm., zwanej dalej Prawo budowlane z 1994 r.), Prezydent Miasta [...] wniósł sprzeciw., W uzasadnieniu tej decyzji Prezydent Miasta...

II SA/Op 75/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-22

technicznego wykonanych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości - określenia zakresu...
robót niezbędnych do wykonania, w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem oraz certyfikatu na wszystkie zastosowane wyroby budowlane., Następnie decyzją z dnia...

IV SA/Po 438/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-02

pkt 4 Prawa budowlanego i jednocześnie nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Organ przyjął, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit...
b Prawa budowlanego, że wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych...

VII SA/Wa 1890/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-25

wskazał art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; 'Prawo budowlane'); w uzasadnieniu zaś podał, że realizacja...
budowlanego; stanowi odrębny od budynku obiekt budowlany będący budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100