Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 2537/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

oraz zasądzenie kosztów postępowania., Podniosła zarzuty naruszenia art. 7, 8 i 110 Kpa oraz art. 136 i 107 Kpa, ponadto art. 80 ust. 2 i art. 81a Prawa budowlanego i art. 1 oraz 10...
wojewódzkiej nr [...] w miejscowości P. od km [...] stanowiącym teren budowy w rozumieniu art. 3 pkt 10 i 3a Prawa budowlanego w związku budową obwodnicy A. w ciągu drogi...

II GSK 438/16 - Wyrok NSA z 2017-12-19

dla sprawy, czy dany punkt pomiarów posiadał konstrukcję zgodną z prawem budowlanym. Istotne było, że spełniał wymogi producenta wag. Za przygotowanie miejsca kontroli...
pomiarowy, w którym dokonano przedmiotowych pomiarów, jest inwestycją nielegalną w świetle przepisów prawa budowlanego. Urządzenia pomiarowe i ich usytuowanie nie spełniały...

III SA/Gl 1047/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-07

przepisami prawa administracyjnego, od chronionych Konstytucją RP praw politycznych i socjalnych do chronionych prawem budowlanym interesów osób trzecich, należy zadowolić...
. Podkreśliła, że jest stroną postępowania w tym zakresie, albowiem jej praw i obowiązków to dotyczy., Postanowieniem z [...] r. nr [...] Główny Inspektor Transportu Drogowego...

II GSK 104/08 - Wyrok NSA z 2008-05-13

nowych unormowań 'do spraw' jak to ma miejsce w przypadku art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), czy art...
, gdy przedmiotem rozstrzygnięcia jest nałożenie na stronę sankcji za naruszenie przepisów prawa. W różnych dziedzinach prawa, zwłaszcza w prawie daninowym czy budowlanym, przyjmuje...

II SA/Gl 1079/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-03

budowlanego w art. 36a ust. 5a ustawy - Prawo budowlane. Brak takiej regulacji powoduje, iż nie ma zatem podstaw do tego, aby uwzględniać różnicę między zarejestrowaną...
Sądu Administracyjnego w Gliwicach, strona (dalej: skarżący) wnosząc o uchylenie kwestionowanej decyzji, podniósł zarzuty dotyczące:, 1/ naruszenie przepisów prawa...

VI SA/Wa 796/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-23

jest pośrednio w art. 3 ustawy - Prawo budowlane oraz wprost w art. 4 ustawy o dozorze technicznym. Skarżący zarzucił błędy w ustaleniach faktycznych dokonanych przez organ...
., dowód rejestracyjny pojazdu, prawo jazdy, ubezpieczenie OC pojazdu oraz zaświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy odnośnie badań lekarskich i psychologicznych., Przesłuchano...

II GSK 97/17 - Wyrok NSA z 2018-06-05

i zalegalizowane. Zostało wybudowane zgodnie z przepisami prawa budowlanego jak i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007r. w sprawie wymagań...
. [...] Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, działając na podstawie art. 64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j...

VI SA/Wa 1681/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-31

Prawa budowlanego, umożliwia przejazd;, 7) przejazd nie stwarza zagrożenia dla stanu technicznego innych obiektów budowlanych, położonych w pobliżu trasy przejazdu;, 8...
I instancji., W uzasadnieniu organ powołał się na art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) - dalej “p.r.d....

II GSK 752/19 - Wyrok NSA z 2019-11-28

w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, umożliwia przejazd, c) przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów...
Administracyjny w Warszawie (dalej zwany 'WSA'), działając na podstawie art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn...

VI SA/Wa 345/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-29

. d) i e) załącznika nr 2 do ww. ustawy, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), utrzymał w mocy...
. 64 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, już sam ruch pojazdu nienormatywnego po drodze publicznej wymaga zezwolenia stosownego organu. Nie ma możliwości uzyskania...
1   Następne >   +2   +5   +10   38