Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

V SA/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

pozwolenia na budowę'., I. we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zarzucił też, że uchylenie decyzji w oparciu o przepis par. 8 ust. 1 rozporządzenia, jest bezzasadne...
możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia [...] maja 2013r. W tym czasie...

VIII SA/Wa 1193/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-09

dla poszczególnych elementów związanych z budową i wyposażeniem hali produkcyjnej i magazynowej oraz planowanej linii technologicznej. Brak jakichkolwiek informacji...
dotyczące budowy określone zostały poprzez sprecyzowanie przedmiotu kosztów oraz sposobu kalkulacji kosztów. Z uwagi na brak rysunków technicznych i nie podjęcie prac...

VIII SA/Wa 535/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-10

prace wskazywane przez Uczelnię jako niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a zakwestionowane przez Urząd Kontroli Skarbowej w K. mogły i powinny zostać...
szerszego niż pierwotnie planowano zakresu rzeczowego inwestycji, wszystkie prace wskazywane przez Uczelnię jako niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu...

V SA/Wa 2606/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-07

bezprzewodowego, nie zastosowane dotąd w żadnym rozwiązaniu. Rozwiązanie to w sytuacjach krytycznych, podczas zniszczenia przewodów i urządzeń podczas pożarów pozwoli...
pozwoli bezpiecznie wyprowadzić ludzi z zagrożonych miejsc. System bezprzewodowego komunikowania się z oprawami oświetleniowymi w technologii SSL pozwoli z kolei...

V SA/Wa 2579/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-07

, których koszt stanowi 90% kosztów modułu pozwoli na dokonywanie znaczących oszczędności w toku produkcji. Cechą ulepszonego produktu będzie jego lepsza jakość z uwagi na brak...
technologie. Ponadto Spółka stwierdziła, iż do prawidłowej realizacji projektu niezbędna jest budowa zakładu produkcyjnego i wyposażenie go w ciągi technologiczne...

V SA/Wa 1729/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-04

lub kosztów budowy własnej platformy., Podobnie - dla wydatków na kwotę [...] zł - Wnioskodawczyni nie przedstawiła w biznes planie racjonalnego uzasadnienia dla określenia...
składowe ww. kwoty, co pozwoliłoby na merytoryczną ocenę planowanych wydatków., Zespołowi Zadaniowemu - który nie znając poszczególnych składowych wnioskowanych kwot - trudno...

V SA/Wa 1306/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

przekracza ... mln zł. Rozdzielczość tego urządzenia znacznie przekracza obecnie wykorzystywane w .... Inwestycja pozwoli na utworzenie laboratorium, które będzie w stanie...
jednostki naukowe, poprzez przenoszenie lub budowę wspólnej, nowoczesnej infrastruktury badawczej., Oceny recenzentów nie odnosiły się też bezpośrednio do ustalonych w POIG...

V SA/Wa 2576/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

dla wykonania projektu, dlatego też niezbędna jest budowa zakładu, bez którego nie będzie możliwe wdrożenie nowych opracowanych dyspersji. Jednak wielkość zakładu...
musi uwzględnić przede wszystkim treści w/w przepisów prawnych i dokumentów, wg których należało dokonać zgłoszenia projektu do konkursu. Dopiero analiza ich treści pozwoli...

V SA/Wa 2575/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

produkcyjnych koniecznych dla wykonania projektu, dlatego też niezbędna jest budowa zakładu, bez którego nie będzie możliwe wdrożenie nowych opracowanych dyspersji...
i dokumentów, wg których należało dokonać zgłoszenia projektu do konkursu. Dopiero analiza ich treści pozwoli na ocenę zaskarżonego rozstrzygnięcia, i zachowania procedur...

V SA/Wa 2331/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-03

ich treści pozwoli na ocenę zaskarżonego rozstrzygnięcia i zachowania procedur prowadzących do jego wydania., Z treści wymienionych przepisów wynikają też cele Programu...
-rozwojowego, które pozwoli na przeprowadzenie prac B +R nad nowatorskim produktem, celem jego udoskonalenia oraz optymalizacji procesu jego produkcji' - to zwolniona...
1   Następne >   2