Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inne X
  • Symbol

III SA/Lu 672/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-20

, decyzji na wycinkę drzew, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę). W przypadku braku obowiązku uzyskania zezwolenia, wnioskodawca miał załączyć opinię właściwego...
organu o braku podstaw do wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz wydania zgody na wycinkę drzew. Ponadto wnioskodawca został wezwany do wyjaśnienia, czy w związku...

II SA/Kr 1498/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-27

o warunkach zabudowy, a w konsekwencji z pominięciem decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia 20 maja 2013 r. wydanej przez Starostę Tarnowskiego (znak...
przylegający do istniejącego budynku, a w obecnym kształcie uzyskanie pozwolenia na budowę w tym zakresie będzie niemożliwe w związku ze zlokalizowaną na działce...

II SA/Po 1300/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-25

mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. C. [...] (na działce nr [...], ark. [...], obręb W.) w P., wykonywanych w sposób istotnie odbiegający od pozwolenia na budowę z dnia...
istniejącego z zatwierdzoną dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę z dnia [...] 2012 roku, sygn. [...]. wydaną przez Prezydenta Miasta P. i stwierdzono...

IV SA/Po 396/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-02

0,4 kV na działkach nr [...],[...],[...],[...] w miejscowości W. realizowanej na podstawie decyzji Starosty W. o pozwoleniu na budowę nr [...] z dnia [...].03.2009r. znak...
, która to linia nie była objęta wspomnianą decyzją o pozwoleniu na budowę. Pod ul. D. jest bowiem położona linia kablowa o długości 99m, która nie była zaprojektowana...

VI SA/Wa 1979/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-09

na działce nr [...], położonej w M. [...], wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę nr [...] z [...] stycznia 2009 r. wydanego przez Starostę [...], zmienionego...
i przewodów rozsączających'. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę polegająca na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków z dnia...

III SA/Lu 914/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-11-17

i w związku z tym nie jest wymagane pozwolenie na budowę., Zaskarżonym rozstrzygnięciem z dnia [...] stycznia 2020 r. - podjętym na mocy art. 57 w zw. z art. 55 pkt 2...
o dofinansowanie ponoszenie kosztów na wykonanie prac budowlanych, wymagających zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uzyskania pozwolenia na budowę, ma obowiązek...

III SA/Lu 425/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-11

budowy do pozwolenia na budowę wynikającego z decyzji nr [...] z dnia [...] grudnia 2013 r. (zmienionego decyzją nr [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r.)., W odpowiedzi...
przez wnioskodawcę dokumentów stwierdziła, że nie posiada on ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, decyzja...

II SA/Kr 112/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-31

w całkowitej sprzeczności z funkcjonującą w obrocie prawnym decyzją o pozwoleniu na budowę wydanej uprzednio dla Nieruchomości;, II. art. 17 pkt. 12 w zw. z art. 1 ust. 3...
decyzją o pozwoleniu na budowę wydanej uprzednio dla Nieruchomości;, III. art. 1 ust. 2 pkt. 1 i 7 oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

VI SA/Wa 755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] z [...] lutego 2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę firmie W. Sp. z o.o....
-technicznym realizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z [...] kwietnia 2011 r. Powyższe roboty budowlane były prowadzone z istotnymi odstępstwami...

II SA/Po 947/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-18

działkach bez wymaganego pozwolenia na budowę. Organ sprecyzował, że nakaz dotyczy terenu działek nr [...]z wyłączeniem pasa terenu o szerokości 7 m położonego...
przy wschodniej granicy tych działek. Organ I instancji stwierdził, że na terenie powyższych działek inwestor R. K. wykonał bez pozwolenia na budowę roboty budowlane prowadzące...
1   Następne >   +2   +5   +10   100