Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 400/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

postępowania z urzędu, wskazano art. 165 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 12 ust. 5 pkt a (iii) rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992...
podatkowej'., Pismem z dnia 27 lipca 2009 roku pełnomocnik strony wniósł, w trybie art. 165 a Ordynacji podatkowej, zażalenie na powyższe postanowienie, zaskarżając...

V SA/Wa 401/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-09

z urzędu, wskazano art. 165 § 2 Ordynacji podatkowej. W pouczeniu postanowienia wskazano, że ,,na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, Strona...
może je jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji, stosownie do przepisu art. 237 Ordynacji podatkowej'., Pismem z dnia 27 lipca 2009 roku pełnomocnik strony wniósł, w trybie art. 165...

V SA/Wa 398/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-10

z urzędu, wskazano art. 165 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej: Ordynacja podatkowa, oraz art. 9 i art...
może je jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji, stosownie do przepisu art. 237 Ordynacji podatkowej'., Pismem z 27 lipca 2009 r. skarżąca wniosła, w trybie art. 165...

V SA/Wa 578/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-23

Ordynacji podatkowej w związku z art. 73 ust. 1 Prawa celnego poprzez niedoręczenie decyzji reprezentującemu spółkę pełnomocnikowi, w wyniku czego decyzja nie istnieje...
wynikającym z art. 200 § 1 Ordynacji Podatkowej tj. wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zabranego materiału dowodowego. Zawiadomienie...

V SA/Wa 577/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-21

., Odwołanie od powyższej decyzji wniosła skarżąca spółka., Zaskarżonej decyzji zarzucono istotne naruszenia:, 1. art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 73 ust...
powtórzył zarzuty podniesione w odwołaniu, a także wniósł o powołanie biegłego (na podstawie art. 197 § 1 Ordynacji Podatkowej), który oceniłby jaki wygląd towaru...

V SA/Wa 576/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-12

spółki o prawie wynikającym z art. 200 § 1 Ordynacji Podatkowej tj. wyznaczył stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zabranego materiału dowodowego...
. 197 § 1 Ordynacji Podatkowej), który oceniłby jaki stopień emisji światła przy użyciu towaru, przemawia za uznaniem go za świecznik oraz jakie są funkcje świeczników...

V SA/Wa 274/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

, przy czym wniosek ten został oparty na art. 253 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w związku z art. 73...
WIT zarówno w oparciu o art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej, jak i o art. 253a § 1 tej ustawy. Odnośnie do pierwszej ze wskazanych podstaw prawnych zmiany decyzji, organy...

V SA/Wa 1134/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-05

. W uzasadnieniu decyzji organ przeanalizował wszystkie podstawy prawne z art. 247 Ordynacji podatkowej, których spełnienie uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji i wskazał...
stwierdzenia nieważności decyzji, tj. art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej (wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa)., Szef Służby Celnej wyjaśnił, powołując...

V SA/Wa 717/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

października 2011r. Skarżąca złożyła odwołanie od ww. decyzji, zarzucając jej naruszenie art. 122 w związku z art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa...
(Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, polegające na błędnym przyjęciu, iż w sprawie niniejszej nie zachodzą podstawy do stwierdzenia...

V SA/Wa 884/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-22

. Art. 145 § 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 73 ust. 1 Prawa celnego poprzez niedoręczenie decyzji reprezentującemu Spółkę pełnomocnikowi, w wyniku czego decyzja...
wypowiadając się w kwestiach proceduralnych uznał, że w sprawie doszło do naruszenia art. 200 § 1 w zw. z art. 123 ustawy Ordynacja podatkowa bowiem organ powinien...
1   Następne >   +2   +5   +10   13