Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

VI SA/Wa 145/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

dotyczących określenia 'wartości rynkowej gruntu jako prawa własności dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej...
były również nieruchomości Skarżących, choć inny był rzeczoznawca majątkowy dokonujący wyceny zbywanych nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej...

I SA/Wa 2347/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

. W. o przyznanie im za opłatą symboliczną prawa własności czasowej do gruntu w/w nieruchomości [...]., Prezydium Rady Narodowej [...] decyzją z [...] stycznia 1972 r. odmówiło H.K....
do poszerzenia materiału dowodowego poprzez dokonanie samodzielnych ustaleń faktycznych, celem ustalenia wzorca planistycznego obowiązującego w dacie wydania decyzji PRN z 1972 r...

I SA/Wa 2019/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-19

z dokumentami planistycznymi nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem RP - obszary rolnicze., Z wpisów w księdze wieczystej nr [..] wynika, iż właścicielem...
wynikający z jej przeznaczenia w dokumentach planistycznych (obszary rolne) oraz cel wywłaszczenia (pod inwestycję drogową) - zbadał rynek transakcji sprzedaży prawa...

I SA/Wa 2025/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-30

[...], a w odległości około 3,5 km w kierunku północnym zabudowania wsi [...]. Badając przeznaczenie planistyczne działek nr [...] i [...] rzeczoznawca majątkowy podał, że na dzień...
szeroko uwzględniając w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości...

I SA/Wa 2026/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-30

zagrodowa. W dalszym sąsiedztwie przebiega droga krajowa nr [...], zaś w odległości około 1 km rozpoczynają się zabudowania wsi [...]. Badając przeznaczenie planistyczne...
przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych, jak też ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości'. Biegła...

I SA/Wa 1827/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

bez wniesienia pierwszej opłaty. Dodatkowo, w pkt II. ustalił nieodpłatne nabycie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. własności budowli i urządzeń znajdujących...
z dniem 1 stycznia 2019 r. opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego ww. gruntu wynoszącą 1% ceny określonej w pkt III w wysokości [...] zł, którą strona zobowiązana...

I SA/Wa 272/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-04

., Odwoływanie się natomiast na kanwie rozpoznawanej sprawy przez Ministra Inwestycji i Rozwoju do możliwości interpretowania w przeszłości przeznaczenia planistycznego...
w sprawie niniejszej funkcji planistycznej jaka na gruncie przy ul. [...] w [...] w dniu wejścia w życie dekretu mogła być realizowana organy w ogóle nie badały...

I SA/Wa 670/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

10 sztuk oraz 2 sztuki forsycji., Badając przeznaczenie planistyczne działki nr [...] biegły podał, że na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...
. Minister wskazał, że zawiera on wszystkie elementy wymagane powyższymi przepisami. Biegły po określeniu przeznaczenia planistycznego wycenianej nieruchomości, kierując...

I OSK 1370/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

sierpnia 2020 r. W operacie tym rzeczoznawca, po ustaleniu drogowego przeznaczenia planistycznego nieruchomości, wycenił nieruchomość w oparciu o transakcje nieruchomościami...
specustawy drogowej. Jedyną formą rekompensaty związaną z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości wynikającym z jej drogowego przeznaczenia może być renta planistyczna...

I SA/Wa 2020/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-19

, natomiast w dalszym sąsiedztwie występują pojedyncze nieruchomości zabudowane zabudową zagrodową. Zgodnie z dokumentami planistycznymi nieruchomość położona jest w terenie...
z jej przeznaczenia w dokumentach planistycznych (obszary rolne) oraz cel wywłaszczenia (pod inwestycję drogową) - zbadała rynek transakcji sprzedaży prawa własności...
1   Następne >   +2   4