Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

niejawnym sprawy ze skargi T. G. i Z. G. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz...
Wydziału Budżetowo - Księgowego Dzielnicy [...] polegającą na niewypłaceniu, po stwierdzeniu przez SKO nieważności decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej...

II SA/Wr 53/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-14

której będzie ustalana i pobierana opłata planistyczna dla każdego przewidzianego w planie przeznaczenia terenu., W ocenie organu nadzoru, zaskarżona uchwała nie zawiera postanowień...
zagospodarowania przestrzennego. Uchwała określa jedynie stawkę procentową opłaty planistycznej dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wyjaśnienia Zastępcy...

II SAB/Lu 142/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-14

oraz danin publicznych np. aktualizacji użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej czy opłaty adiacenckiej. W dniu [...] sierpnia 2017 r. telefonicznie powiadomił sekretarza...
zlecającego jego sporządzenie w związku z realizacją swoich ustawowych zadań. Zarazem też ocena ma wpływ na określenie wysokości odszkodowania, renty planistycznej czy opłaty...

II SA/Gd 606/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-15

, nieprawidłowe określenie stawki opłaty planistycznej oraz nieprawidłowe ustalenia w zakresie dopuszczalnej kolorystyki obiektów. Zarzucono również objęcie materią planu kwestii...
art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. który obliguje do określenia stawki procentowej opłaty planistycznej, od określenia której organ odstąpił., W zakresie zarzutów...

II SA/Sz 607/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-08

zbyła przedmiotową nieruchomość za kwotę 162.000 zł. Jak podkreśliło Kolegium, opłata planistyczna 'wiąże się z obiektywnym wzrostem wartości nieruchomości, nie zaś z ceną...
. 5 i 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt ustala opłatę planistyczną 'bezzwłocznie po otrzymaniu odpisu z aktu notarialnego'. W tym przypadku...

II SA/Gd 244/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-11

oraz plany zagospodarowania terenu., Zarzut nr 11 - naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. który obliguje do określenia stawki procentowej opłaty planistycznej...
określenia w planie minimalnej intensywności zabudowy oraz nr 11 dotyczący braku określenia stawki procentowej opłaty planistycznej., W przepisie art. 15 ust. 2 u.p.z.p....

VI SA/Wa 3049/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

jest więc bardzo prawdopodobny i strona sprzedająca może spotkać się z naliczeniem jednorazowej opłaty zwanej rentą planistyczną, gdyby roszczenie gminy nie przedawniło się na podstawie...
opłaty planistycznej, skarżąca zresztą w ogóle nie powołuje w pracy wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, co nie stanowi prawidłowego zabezpieczenia interesów...

II SAB/Po 51/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-02

, czy na terenie Gminy obowiązuje opłata planistyczna (skarżący wystąpili o przedstawienie kserokopii uchwały, jeżeli taka istnieje),, Pismem z dnia 22 marca 2018 r. (k. 7-32 akt...
nie jest pobierana opłata planistyczna., Następnie pismem z dnia 9 kwietnia 2018 r. opisanym jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skarżąca wezwała organ...

II SA/Wr 610/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-28

. w zakresie stawki opłaty planistycznej - uwzględniając wszystkie zarzuty zawarte w skardze., W tym stanie sprawy, Sąd nie dopatrzył się okoliczności, które zgodnie z art. 60...

II SA/Lu 995/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-14

się również, że wynikający z art. 15 ust.2 pkt.12 obowiązek ustalenia w planie miejscowym stawek procentowych opłaty planistycznej istnieje wówczas, gdy zachodzą przesłanki...
'ustawy planistycznej' w zakresie w jakim uchybia obowiązkowi określenia sposobów realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań...
1   Następne >   +2   +5   +10   22