Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Kr 216/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-05

planistycznej., W rezultacie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Z. dnia 11 stycznia 2011 r. wydał decyzję [...] , którą orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty...
oczekiwanego skutku w postaci zakończenia postępowania administracyjnego. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia opłaty planistycznej skarżącej po pierwsze nie ograniczyło prawa...

II OPP 21/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę planistyczną postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania. W dniu 30 września 2013 r. do Wojewódzkiego...
nieważności decyzji ustalającej opłatę planistyczną (sygn. akt II SA/Kr 1300/13)., Wyrokiem z dnia 11 lutego 2014 r. Sąd oddalił tą skargę. Wyrok stał się prawomocny od dnia 17...

II OPP 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę planistyczną postanawia: oddalić skargę...
Odwoławczego w T. z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę planistyczną (sygn. akt II SA/Kr 1300/13)., Wyrokiem z dnia 11...

II SAB/Bk 71/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-07

gruntów oraz wydruku polecenia przelewu (uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji środowiskowej);, 2. wystąpienie organu w piśmie z dnia 1 lutego 2012 r. do Regionalnej...
z prowadzonymi w gminie pracami planistycznymi oraz ze zgłaszanymi przez społeczeństwo protestami przeciwko budowie turbin wiatrowych. W uzasadnieniu pierwszej decyzji...

II SAB/Bk 70/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-07

z rejestru gruntów oraz wydruku polecenia przelewu (uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji środowiskowej);, 2. wystąpienie organu w piśmie z dnia 1 lutego 2012 r...
miało związek z prowadzonymi w gminie pracami planistycznymi oraz ze zgłaszanymi przez społeczeństwo protestami przeciwko budowie turbin wiatrowych. W uzasadnieniu...

II OSK 2548/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

oraz wydruku polecenia przelewu (uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji środowiskowej);, 2. w piśmie z dnia 29 maja 2012 r. Burmistrz wezwał skarżącą Spółkę, na podstawie art...
z dnia 7 maja 2012 r. poprzez uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 205 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;, 4...

II OSK 2534/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

sytuacyjnego, mapy ewidencyjnej, wypisu uproszczonego z rejestru gruntów oraz wydruku polecenia przelewu (uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji środowiskowej);, 2. w pismach...
' rozpoznania wniosku miało związek z prowadzonymi w gminie pracami planistycznymi oraz ze zgłaszanymi przez społeczeństwo lokalne protestami przeciwko budowie turbin wiatrowych...

II SAB/Gl 42/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-10

ustawy planistycznej nie regulują kwestii przedawnienia w zakresie żądań określonych w art. 36 ust. 1 ustawy, co skutkuje zakwalifikowaniem tychże żądań jako należących...
pełnomocnika skarżącej w osobie adwokata, tj. kwotę 480 zł i opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł, tj. czyli w kwocie łącznej 597 zł na podstawie art. 200, art...

IV SAB/Po 22/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-27

i nie ma statusu aktu prawa powszechnie obowiązującego (art. 9 ust. 4 i 5 u.p.z.p.). Jest wyłącznie planistycznym aktem kierownictwa wewnętrznego określającym politykę przestrzenną...
. 200, art. 205 § 2, art. 209 p.p.s.a. w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat...

II SAB/Łd 75/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-08

jest jednostką planistyczną stanowiącą tereny mieszkaniowe o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy jednorodzinnej z możliwością lokalizowania na tym terenie usług o ograniczonym...
ust. 1 pkt 1 lit. 'c' rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800 ze zm.)., dc ...
1   Następne >   2