Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SAB/Lu 142/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-14

oraz danin publicznych np. aktualizacji użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej czy opłaty adiacenckiej. W dniu [...] sierpnia 2017 r. telefonicznie powiadomił sekretarza...
zlecającego jego sporządzenie w związku z realizacją swoich ustawowych zadań. Zarazem też ocena ma wpływ na określenie wysokości odszkodowania, renty planistycznej czy opłaty...

II SAB/Po 51/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-08-02

, czy na terenie Gminy obowiązuje opłata planistyczna (skarżący wystąpili o przedstawienie kserokopii uchwały, jeżeli taka istnieje),, Pismem z dnia 22 marca 2018 r. (k. 7-32 akt...
nie jest pobierana opłata planistyczna., Następnie pismem z dnia 9 kwietnia 2018 r. opisanym jako wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skarżąca wezwała organ...

II SAB/Ke 8/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-17

skarżący zostało mu doręczone, organ wyjaśnił, że podjął czynności w kierunku sprawdzenia czy istnieją przesłanki do naliczenia opłaty planistycznej w trybie art. 36 ust. 4...
, opłata taka nie została naliczona. Nadto podniesiono, że w stosunku do nowego właściciela wydano decyzję o naliczeniu podatku rolnego., Stosownie do treści art. 149 ustawy...

II SAB/Gd 123/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

miejscowym planie z 2013 r. oznaczone jako 005.MNU, 007.MNU, 009.MNU, 010.MU, 011.MU i 012.MU oraz 047.UT, 049.UT i 050.UT);, 4. na jakim etapie są prace planistyczne zmiany...
planistycznego;, 4. projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości J., tj. załącznika graficznego i części opisowej - w szczególności...

IV SA/Po 318/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

planów zagospodarowania przestrzennego (dalej w skrócie: 'm.p.z.p.'), natomiast cała dokumentacja planistyczna znajduje się wyłącznie w archiwum zakładowym Urzędu Gminy...
do publicznego wglądu na okres 21 dni, co jest szczególnym charakterem udostępnienia materiałów planistycznych, umożliwiającym, poprzez zgłaszanie uwag do planu, wpływanie...

IV SA/Po 320/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

zagospodarowania przestrzennego, natomiast cała dokumentacja planistyczna znajduje się wyłącznie w archiwum zakładowym Urzędu Gminy. Wskazał, że wraz z innymi...
wglądu na okres 21 dni, co jest szczególnym charakterem udostępnienia materiałów planistycznych, umożliwiającym, poprzez zgłaszanie uwag do planu, wpływanie...

IV SA/Po 324/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-24

uchwalenia m.p.z.p. dla [...]. Oceniło, że wszelkie materiały planistyczne, niezależnie od etapu na jakim są przygotowywane, stanowią informację publiczną. Plan...
materiałów planistycznych. Po upływie tego terminu projekt planu jest publikowany na stronach internetowych Gminy i jest ogólnie dostępny. Tym samym, w ocenie SKO, w trybie...

I OSK 1384/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

. Dokonali zgłoszenia prac w związku z wykonywaniem map do celów projektowych i planistycznych. Niezależnie od tego, wysokość należnych opłat powinna zostać określona w drodze...
bezprawnego nałożenia oraz żądania uiszczenia opłat związanych z udostępnieniem oraz udzieleniem informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1/ uchyla...

II SA/Bd 782/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-15

. do Burmistrza [...] wpłynął wniosek M. K. działającego w imieniu własnym i stowarzyszeń ekologicznych o:, I) udostępnienie całej dokumentacji prac planistycznych...
Miejskiej w [...] z dnia [...] 2009 r., a w tym materiałów planistycznych tyczących się projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:, uchwał...

IV SA/Po 313/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-11

udostępnienia materiałów planistycznych, umożliwiającym, poprzez zgłaszanie uwag do planu, wpływanie na jego ostateczny kształt przez społeczeństwo. Po upływie tego terminu...
projekt planu jest publikowany na stronach internetowych Gminy i jest ogólnie dostępny. Każdy zatem ma możliwość wglądu do dokumentów planistycznych i uzyskania...
1   Następne >   +2   4