Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

IV SAB/Wr 692/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-13

wysokości naliczonych i pobranych opłat adiacenckich od byłych właścicieli wszystkich nieruchomości gruntowych sprzedanych w obrębie I. 'A' po zmianie mpzp (etap I w 2018 r...
o doprecyzowanie, czy informacja ma dotyczyć opłaty adiacenckiej o której mowa w art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r...

II SAB/Sz 102/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30

(poza dotyczącą nas bezpośrednio decyzją z dnia [...]) w ostatnich trzech latach, wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia mieszkańcom gminy opłaty adiacenckiej...
ustalenia opłaty adiacenckiej pomimo wcześniej wszczętego postępowania co do jej ustalenia i, jeśli takie odstąpienia miały miejsce, co było ich przyczyną?, W odpowiedzi...

II SAB/Łd 72/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-25

do użytku 11 listopada 2015 r. nowo wybudowanej drogi - ulicy C w Ł., naliczono opłatę adiacencką., W uzasadnieniu wyjaśnił, że w związku z toczącym się postępowaniem...
, na które nałożono opłatę adiacencką w związku z oddaniem do użytku nowej drogi - ulicy C w Ł.. Podkreślił, że od 17 grudnia 2019 r. próbował uzyskać taką informację...

II SAB/Gd 194/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-04

z dnia 29 lipca 2013r. P. P. wniósł o udzielenie przez Wójta Gminy informacji publicznej dotyczącej wydanych decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej:, na jaką kwotę...
w poszczególnych decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej ustalono wartość nieruchomości przed podziałem, w tym ze wskazaniem, jakie było oznaczenie geodezyjne poszczególnych...

II SA/Łd 812/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-10-09

edytowanej np. pdf) wszystkich decyzji jakie zostały wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. dotyczących opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości...
informację, o którą wnioskowała Spółka organ winien przy użyciu dodatkowych sił i środków odszukać dane, czyli decyzje dotyczące opłaty adiacenckiej, następnie spośród...

I OSK 19/15 - Wyrok NSA z 2016-08-18

' wszystkich decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jakie zostały wydane przez SKO od roku 2010 r., Pismem z dnia 10 marca 2014 r. SKO...
poinformowało Spółkę, że w okresie od 2010 r. wydało 541 decyzji w sprawach opłaty adiacenckiej, lecz ze względu na sposób prowadzenia repertorium liczba ta obejmuje sprawy...

II SAB/Op 65/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-17

Chrząstowice w udzieleniu informacji publicznej dotyczącej przyjętych w decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej wartości nieruchomości przed podziałem oraz po dokonanym podziale...
o ustaleniu wysokości opłaty adiacenckiej, a to wskazania 'na jaką kwotę w poszczególnych decyzjach o ustaleniu opłaty adiacenckiej ustalono wartość nieruchomości...

II SA/Kr 898/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-10

dotyczącego ustalenia opłaty adiacenckiej, zaś organ podejmie kroki zmierzające do zlecenia takiej wyceny w przypadku utrzymania przez skarżącą żądania udostępnienia informacji...
kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za dostęp do informacji publicznej I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Wójta Gminy [...] na rzecz...

II SAB/Bd 253/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-13

wysokość opłat adiacenckich w latach 2011 i 2012. Nadto skarżący wystąpił z wnioskiem o wskazanie, jaka w poszczególnych decyzjach była wartość nieruchomości przed podziałem...
: 'Urząd Miasta i Gminy [...] informuje. że nie ustalano wartości nieruchomości do celów opłat adiacenckich, ponieważ dotychczas w naszej Gminie nie wprowadzono tych opłat...

II SAB/Wa 5/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

, skarżący P. P. wystąpił do Wójta Gminy B. o udzielenie mu drogą elektroniczną następującej informacji publicznej dotyczącej wydanych decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej...
za lata 2012 i 2011:, 1. wskazanie, na jaką kwotę w poszczególnych decyzjach o ustalaniu opłaty adiacenckiej ustalono wartość nieruchomości przed podziałem...
1   Następne >   3