Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Bd 178/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-08-29

[...] grudnia 2010r., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
., Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Termin do zgłoszenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku upłynął zatem względem stron postępowania z dniem 14 kwietnia 2011r...

II SA/Bk 128/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-03-17

2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku J. R. i W. R. wnieśli do Wojewódzkiego...
opłaty adiacenckiej., Skarżący pismem z dnia 13 marca 2017 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku...

II SA/Bk 368/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-29

[...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny...
ustalenia opłaty adiacenckiej., W dniu 27 kwietnia 2018 r. skarżący złożył wniosek o wydanie odpisu ww. wyroku wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie wniosek...

II SA/Lu 883/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-05

. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Wyrok ten wraz z uzasadnieniem sporządzonym...
niejawnym wniosku o uzupełnienie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi H. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty...

II SA/Lu 887/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-20

opłaty adiacenckiej p o s t a n a w i a oddalić wniosek. Wyrokiem z dnia 16 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 887/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił...
skargę L. K. i A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia[...]r. nr [...]w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej., Wyrok ten wraz z uzasadnieniem...

II SA/Łd 80/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-16

. sygn. akt II SA/Łd 80/15, wydanego w sprawie ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Powyższy wyrok uprawomocnił się z dniem 26 maja 2015 r., W dniu 6 lipca 2015 r...

I OZ 1429/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd...
[...] listopada 2014 r. w przedmiocie opłaty adiacenckiej. Powyższy wyrok uprawomocnił się z dniem 26 maja 2015 r., W dniu [...] lipca 2015 r. skarżący zwrócił się do sądu...

II SA/Bk 718/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-08

. z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości p o s t a n a w i a odmówić...

II SA/Wr 442/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-30

[...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem...
. sprawy ze skargi H.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej opłatę...

II SA/Lu 121/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej - w zakresie wniosku S. D...
1   Następne >   2