Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I SA/Wa 2233/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-15

się do źródeł dochodu, których strony nie ujawniły w złożonym formularzu. Dotyczy to otrzymywanych płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG...
uniemożliwia rzetelne rozważenie ich możliwości płatniczych. Przedstawienie fragmentarycznego obrazu dokonywanych rozliczeń finansowych dodatkowo potęguje to, że źródłem...

IV SA/Wa 1751/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

dostępnych źródeł nie można ustalić, czy osoba ujawniona w księdze wieczystej jako właściciel żyje. Skoro ustawa dopuszczała wywłaszczenie nieruchomości o nieustalonym stanie...
nieruchomości. Aktualnie w dacie wywłaszczenia właściciele nie dopełnili obowiązku ujawnienia się w księdze wieczystej., Organ wskazał w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy...

IV SA/Wa 1909/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

wywłaszczenia właściciele nie dopełnili obowiązku ujawnienia się w księdze wieczystej., Organ wskazał w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy, że decyzja wywłaszczeniowa winna...
, która nie jest ujawniona w księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów jako właściciel, lecz w toku postępowania zgłosi i udowodni swoje prawo własności do nieruchomości (art. 19). Ustawa z 12...

IV SA/Wa 1910/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

umieścić w decyzji jako uprawnionego do otrzymania odszkodowania w sytuacji, gdy za pomocą dostępnych źródeł nie można było ustalić, czy osoba ujawniona w księdze wieczystej...
ujawnienia się w księdze wieczystej., Organ wskazał w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy, że decyzja wywłaszczeniowa winna zawierać ustalenie przedmiotu wywłaszczenia...

VI SA/Wa 2292/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

ujawniono 2 odbiorniki telewizyjne i 27 odbiorników radiofonicznych (2 odbiorniki telewizyjne i 5 odbiorników radiofonicznych zarejestrowanych - [...], brak rejestracji...
przypadków określonych w art. 2 ust. 5. Organ odwoławczy wskazał, iż w przedmiotowej sprawie w trakcie kontroli ujawniono 2 odbiorniki telewizyjne oraz 27 odbiorników...

IV SA/Wa 1323/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-13

treść orzeczenia o wywłaszczeniu. Otóż zgodnie z Komentarzem do Prawa Wywłaszczeniowego Walentego Ramusa (Wydawnictwo Prawnicze 1965) w wypadku gdy osoba ujawniona...
tego obowiązku obciążać powinny przede wszystkim ówczesnych, nieujawnionych w księdze wieczystej właścicieli nieruchomości. W przedmiotowej sprawie w dniu [...].09.1977 r...

II SA/Wa 927/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

, albowiem o takim stanowisku przesądza charakter danych w nich zawartych, ich zakres, a także wyrażane oceny i wnioski, których ujawnienie naruszałoby tajemnicę...
w art. 11 ust. 4 u.z.n.k., zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne...

VI SA/Wa 2051/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

, że w ww. lokalu ujawniono jeden odbiornik radiofoniczny, który podczas kontroli był uruchomiony i odbierał program ESKA, i który miał fabrycznie wbudowaną antenę, 'marki...
postępowania Dyrektor nakazał skarżącym rejestrację ujawnionego w czasie kontroli niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego oraz ustalił opłatę za jego używanie...

IV SA/Wa 1281/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

wywłaszczeniowego wystąpił do B. L. żyjącego współwłaściciela nieruchomości ujawnionego w Kw nr [...] z ofertą dobrowolnego nabycia nieruchomości zapisanej w Kw...
wymóg z art. 6 ust. 1 ustawy poprzez wystąpienie z ofertą do osoby ujawnionej w księdze wieczystej. Wniosek wywłaszczeniowy z dnia [...] stycznia 1977 r. spełniał wymogi...

I OSK 3480/18 - Wyrok NSA z 2020-01-09

rażącego naruszenia prawa, w zakresie wywłaszczenia udziału L. S., Organ zauważył, że w księdze hipotecznej 'nieruchomość [...]' ujawniony był nadal L. S. (wraz z żyjącą...
współwłaścicielką Z. K.), który zmarł dnia 27 maja 1945 r., a jego następca prawny nie ujawnił się w księdze wieczystej, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   9