Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II FSK 3243/14 - Wyrok NSA z 2016-10-04

niepłenosprawnych, to jest to niewystarczające dla przyjęcia, że ujawniono przekroczenie terminu wskazanego w art. 33 ust. 3 pkt 3) tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
źródła pochodzenia środków, z których pochodzą zaliczki na podatek dochodowy., 1.3. Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 23 października 2013 r. utrzymał w mocy...

V SA/Wa 15/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

było dołączenie wydruku z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ nie jest w niej określone, z jakiego źródła pochodzą ujawnione przychody. Wątpliwości...
skarżącego nie jest zasadne wskazywanie na posiadanie różnych źródeł utrzymania bądź posiadany majątek, gdyż nie odzwierciedlają one stanu faktycznego. Podkreślił...

II SA/Wa 2015/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-20

charakter nie powinny być udostępniane innym podmiotom, ponieważ mogą stanowić dla nich źródło informacji o charakterze biznesowym, a ich ujawnienie mogłoby narazić...
informacje zastrzeżone z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, są znane jedynie określonemu kręgowi osób. w szczególności...

II FSK 2345/15 - Wyrok NSA z 2016-10-04

nie uwzględnił terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z przepisami u.p.d.o.f. oraz nie uwzględnił źródła pochodzenia środków, z których pochodzą zaliczki...
są do kontroli realizacji przepisów art. 33 ust. 1 - 4a ustawy o rehabilitacji. Tym samym w ocenie Sądu pierwszej instancji nie nastąpiło ujawnienie w protokole kontroli...

II SA/Wa 43/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-23

w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione innym podmiotom. Informacje te bowiem obejmują nieujawnione do wiadomości publicznej informacje...
w raporcie działania mające na celu zachowanie ich poufności. Ujawnienie zastrzeżonych informacji mogłoby zagrozić lub naruszyć interes prywatny przedsiębiorcy...

V SA/Wa 15/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-12

z jakiego źródła pochodzą ujawnione przychody. Wątpliwości w tym zakresie powstają zwłaszcza w związku z tym, iż we wniosku skarżący oświadcza, że uzyskuje dochód 'ze stosunku...
prowadzonej działalności, która według oświadczenia wnioskodawcy polega na wydzierżawianiu budynków, czy też ma on inne źródło. Analiza wydruków z podatkowej księgi przychodów...

III SA/Wa 3517/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-21

powstaje z dniem zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. W tym przypadku będzie to dzień ujawnienia nieprawidłowości., Stosownie...
, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3. Termin...

I SA/Wa 2483/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W oświadczeniu złożonym na urzędowym formularzu wnioskodawca ujawnił, że pozostaje...
sam w gospodarstwie domowym, posiada majątek w postaci domu i nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha. Źródłem utrzymania wnioskodawcy jest emerytura w wysokości...

II SA/Wa 1584/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-23

zawarte w dokumencie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione innym podmiotom. Informacje te bowiem obejmują nieujawnione do wiadomości publicznej...
zawartych w raporcie działania mające na celu zachowanie ich poufności. Ujawnienie zastrzeżonych informacji mogłoby zagrozić lub naruszyć interes prywatny przedsiębiorcy...

II FSK 207/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

powstanie takiego zobowiązania, którym był dzień ujawnienia nieprawidłowości. Protokół kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w S...
mają charakter zobowiązań powstałych z chwilą zajścia określonego zdarzenia (art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), czyli ujawnienia nieprawidłowości, które miały miejsce...
1   Następne >   +2   +5   +10   13